کلیدواژه‌ها = کرمانشاه
ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سازند پابده در شمال باختری کرمانشاه با استفاده از پیرولیز راک – ایول 6

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 942-954

10.22055/aag.2020.34858.2159

کبری میربیک سبزواری؛ مصطفی صداقت نیا؛ شکوفه موری؛ احمد عبیات


بررسی توزیع، آلودگی و خطر سلامت فلزات سنگین در غبار خیابان کلان شهر کرمانشاه

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 557-571

10.22055/aag.2020.33119.2110

امیرحسین روشنک منش؛ میثم رستگاری مهر؛ عطا شاکری