پرسش‌های متداول

چگونه مقاله خود را ارسال نمایم؟

.به نیابت از کلیه نویسندگان، ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول از طریق سامانه الکترونیکی مجله امکان پذیر می باشد

آیا انجام مراحل ارسال، داوری و چاپ در مجله نیازمند پرداخت هزینه می باشد؟

خیر، در کلیه مراحل ارسال، داوری و چاپ از نویسندگان هزینه ای اخذ نمی گردد

چگونه می توان مقاله بازبینی شده را ارسال نمود؟

ارسال مقاله بازبینی شده از طریق سامانه الکترونیک مجله انجام می شود، در ارسال مقاله بازبینی شده باید از نام کاربری ارسال اولیه استفاده نمود

آیا مجله دارای راهنمایی نویسندگان اختصاصی می باشد؟

بله در صفجه اصلی مجله فایل راهنمایی نویسندگان وجود دارد