بانک ها و نمایه نامه ها

زمین شناسی کاربردی پیشرفته در پایگاه های زیر نمایه شده است

-          پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

-               GeoRef 

-          Google Scholar

-               EBSCO