پیوندهای مفید

دانشگاه شهید چمران اهواز


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام


سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور


انجمن زمین شناسی ایران


سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز


مجله زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد


مجله علوم زمین ( سازمان زمین شناسی)


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری