راهنمای نویسندگان

اظهارنامه ارسال مقاله:

ارسال مقاله بدین معناست که اثر ارائه شده قبلاً منتشر نشده است و هم اکنون تحت بررسی برای چاپ در جای دیگری نیست. نسخه نهایی آن توسط همه نویسندگان تأیید شده است و اگر در مجله پذیرفته شود، به هیچ وجه در جای دیگری به همان شکل، به انگلیسی یا به هر زبان دیگری منتشر نخواهد شد.

در هنگام ارسال مقاله به مجله، ضمیمه کردن فرم های توافقنامه حق چاپ و تضاد منافع ضروری است.

لطفا برای دریافت فرم حق چاپ اینجا کلیک کنید.

لطفا برای دریافت فرم تضاد منافع اینجا کلیک کنید.

 

هزینه چاپ:

زمین شناسی کاربردی پیشرفته از ارسال مقالات با کیفیت بالای علمی- پژوهشی استقبال می کند و هزینه انتشار توسط مجله دریافت نمی گردد. دانشگاه شهید چمران اهواز مجله را منتشر می کند و هیچ گونه هزینه ای برای ارسال و یا چاپ مقالات ارسالی در نظر گرفته نشده است.

 

راهنمای نگارش:

توجه: از تاریخ 12 / 10 /1401  تنها به مقالاتی ترتیب اثر داده خواهد شد که در قالب فایل الگوی مجله نوشته شده باشند.

 

فایل الگو را از اینجا دانلود نمائید و مطالب خود را در آن نوشته یا کپی کنید.

 

برای دریافت فایل الگوی چکیده انگلیسی گسترده   اینجا    کلیک کنید.

 

توجه: برای دریافت فیلم آموزشی نحوه فعال نمودن درستِ Styleهای فایل الگو    اینجا     کلیک کنید.

 

برای دریافت الگوی فایل مشخصات نویسندگان  اینجا   کلیک کنید.

 

 از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی که جهت زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته مقاله ارسال می‌نمایند درخواست می‌شود در تنظیم و تدوین مقاله به نکات زیر توجه فرمایند:

1- مقاله ارسالی می‌بایست حاصل یک کار تحقیقی و پژوهشی اصیل باشد و جنبة کاربردی و نوین بودن تحقیق نیز مد نظر قرار گیرد.

2- مقاله ارسالی جای دیگر چاپ، تحت داوری و یا ارسال نشده باشد.

3- مقاله ارائه شده می‌بایست دارای بخش‌های عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، مقدمه، روش‌کار، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری، قدردانی و منابع باشد. علاوه بر این از نویسندگان تقاضا می شود فایل چکیده انگلیسی مبسوط مقاله را نیز به صورت مجزا  به همراه مقاله ارسال نمایند (شیوه نامه نگارش چکیده مبسوط پیوست می­ باشد).

4- مقاله به صورت تک ستونی با نرم‌افزار Word 2013  تایپ شود (نوع و اندازه قلم در ادامه آمده است).

5- به­ جز بخش های چکیده، تشکرو قدردانی و منابع، مابقی بخش های مقاله نظیر مقدمه، روش کار، زمین شناسی، نتایج، بحث و نتیجه گیری با استفاده از اعداد تفکیک گردد (مثال: 2. زمین شناسی منطقه مورد مطالعه).

6- تعداد شکل های مجاز برای هر مقاله 15 عدد می باشد. در صورت وجود شکل های بیشتر آنها را با هم در قالب بخش های مختلف یک شکل قرار دهید. هر بخش با یک حرف انگلسی کوچک، داخل پرانتز و بر روی یک کادر سفید قرار داده شود.

لازم است کلیه زیرنویس شکل ها و جداول طبق فرمت زیر همزمان به صورت فارسی وانگلیسی در متن مقاله قرار گیرد. در صورت وجود چند شکل بخش های مختلف با حروف کوچک انگلیسی (a,b,c..) تفکیک گردند:

شکل 1- (a) نقشه ساده سازی شده زمین شناسی ایران که نشان دهنده محدوده مورد مطالعه می باشد، (b) موقعیت نقاط نمونه برداری (b).

.(Fig. 1. (a) Simplified geological map of Iran, showing the location of study area with sampling locality (b

جدول 1- نتایج آنالیز ICP-MS برای نمونه های سولفیدی.

.Table 1. The results of ICP-MS analysis for sulfide samples

7-کلیه محتوای عددی و نوشتاری جداول و شکل ها به انگلیسی برگردان گردد.

8- در ارجاع به شکل ها و جداول در متن از الگوی زیر تبعیت گردد:

.......همان طور که در شکل 1 نمایش داده شده است......

......منطقه مورد مطالعه در بخش جنوبی کمربند کوه­زایی زاگرس واقع شده است (شکل 1).

 9- در صفحه عنوان نام و وابستگی سازمانی نویسنده (نویسندگان) به­ترتیب مورد نظر قید گردد. علاوه بر این یکی از نویسندگان به عنوان نویسنده مسؤل با علامت  * مشخص گردد. لازم است شمارة تلفن، فاکس (در صورت وجود) و پست الکترونیکی نویسنده مسؤل بصورت پا‌نویس در صفحه عنوان آورده شود.

10- چکیده مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی و حداکثر در 250 کلمه نوشته شود.

11- حداکثر 5 واژه‌ی کلیدی در ارتباط با عنوان و متن مقاله در زیر چکیده‌ها نوشته شود. واژه های کلیدی به صورت ویرگول از هم تفکیک گردند.

12- شیوه ارجاع به منابع در متن مقاله

الف) انتهای جملات:

-         در ارجاع به دو یا چند منبع ترتیب زمانی از قدیم به جدید رعایت گردد. در صورت وجود یک نویسنده برای منبع، نام نویسنده توسط ویرگول از سال انتشار تفکیک گردد. در صورت وجود دو نویسنده از عبارت and برای جدا سازی اسامی نویسندگان استفاده گردد. در صورت وجود سه یا چند نویسنده برای یک منبع از عبارت ,.et al استفاده گردد. در صورت وجود دو یا چند منبع برای یک جمله، منابع توسط نقطه ویرگول تفکیک گردند:

 

......این کمربند از سه روند موازی تکتونیکی تشکیل شده است (Alavi, 2004; Ghasemi and Talbot, 2006).

ب) ابتدای جملات:

...... طبق نظر Alavi و (2004) و همچنین Ghasemi و  Talbot و (2006) کمربند کوه زایی زاگرس از سه روند موازی تکتونیکی تشکیل شده است. همانطور که در مطاالعه Zarasvandi و همکاران (2008) مشخص شده است........

13- فهرست مراجع در انتهای مقاله تنها به صورت انگلیسی طبق دستوالعمل زیر تهیه گردد:

-         نام مجلات به صورت کامل قید گردد (مانند: Advanced Applied Geology)، از قید نام مخفف مانند: (.Adv.Appl.Geol) اجتناب گردد.

-         منابع به صورت الفبایی (A to Z) تنظیم گردد.

-         تورفتگی (Hanging) به میزان 0.7cm برای هر منبع رعایت گردد.

-         به کلیه منابع موجود در لیست انتهای مقاله در متن مقاله ارجاع داده شده باشد و همین طور کلیه منابع استفاده شده در متن در فهرست منابع انتهای متن قرار گیرند.

مهم: درج شناسه DOI برای تمام مراجع الزامی است. این شناسه را با //:https وارد نمائید.

الف) استناد به مقاله مجلات:

Alavi, M., 2007. Structures of the Zagros Fold-Thrust Belt in Iran. American Journal of Science 307, 1064-1095.  https://doi.org/10.2475/09.2007.02

 

Chitsazan, M., Akhtari, Y., 2009. A GIS-based DRASTIC Model for Assessing Aquifer Vulnerability in Kherran Plain, Khuzestan, Iran. Water Resources Management 23, 1137–1155

Zarasvandi, A., Charchi, A., Carranza, .J.E.M., Alizadeh, B., 2008. Karst bauxite deposits in the Zagros Mountain Belt, Iran. Ore Geology Reviews 34, . 521-532. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2008.05.005

ب) استناد به کتاب:

از آنجا که ترجمه اغلب کتاب‌ها بدون دریافت مجوز از نویسنده و ناشر اصلی انجام می‌شود، استفاده از آنها در مجامع بین‌المللی موجب بروز مشکلاتی می‌شود. بنابراین، استناد به ترجمه‌های فارسی مجاز نیست. از نویسندگان تقاضا می شود در صورت نیاز، اصل انگلیسی کتاب را تهیه، مطالعه و طبق فرمت زیر به آن ارجاع داده شود.

.Pirajno, F., 2006. Hydrothermal Processes and Mineral Systems, 1st edition, Springer Netherlands, p. 1250

پ) استناد به بخشی از کتاب (Book Chapter):

چنانچه ویراستار اصلی (chief editor) یک نفر باشد، از Ed و اگر بیش از یک نفر باشد (chief editors) از عبارت  Eds استفاده گردد:

Giggenbach, W.F., 1997. The origin and evolution of fluids in magmatic–hydrothermal systems. In: Barnes, H.L. (Ed.), Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits. John Wiley and Sons Inc., New York, pp. 737–796

ت) استناد به پایان نامه:

Hassanzadeh, J., 1993. Metallogenic and tectonomagmatic events in the SE sector of the Cenozoic active continental margin of central Iran (Shahr e Babak area, Kerman Province). Ph.D thesis. University of California, Los Angeles

 

می توانید از فایل ENDNOTE  style  مجله نیز استفاده کنید

14- تعداد صفحات مقاله حداکثر 20 صفحه 4A شامل اشکال و جداول باشد. همچنین تنظیمات صفحه به صورت زیر باشد:

-         راست:2cm   چپ: 2cm  بالا: 3cm  پایین:  2.5cm تورفتگی اول پارگراف: 0.5cm فاصله خطوط : 1cm

-         برای هر پاراگراف تورفتگی به میزان 0.5cm رعایت گردد.

15- جهت تسریع در بررسی مقاله ارسالی از نویسندگان تقاضا می شود پیش از ارسال، کلیه علائم نگارشی فارسی (فاصله، نیم فاصله، فاصله خطوط  و ....) رعایت و مقالات  طبق شیوه نامه دستور خط فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ویراستاری گردد. توصیه می‌شود هنگام تنظیم مقاله از به کار بردن کلمات لاتین که هم‌ارز فارسی دارند خودداری شود.

 خلاصه نوع و اندازه قلم­های مورد نیاز برای تدوین مقاله فارسی

 

قلم انگلیسی

قلم فارسی

عنوان مقاله

Times New Roman Bold 14

B نازنین14 قلم ضخیم (به صورت وسط چین)

اسم نویسنده/نویسندگان

Times New Roman  12

B نازنین 12 (به صورت وسط چین)

آدرس نویسنده (وابستگی سازمانی)

Times New Roman  italic 10

B نازنین 10 (به صورت وسط چین)

واژه‌های کلیدی

Times New Roman  italic 12

B نازنین مایل 12

مقدمه و عنوان هر بخش

Times New Roman  Bold 10

B نازنین 11قلم ضخیم

متن مقاله

Times New Roman   12

B نازنین 12

چکیده

Times New Roman   11

B نازنین 11

زیرنویس اشکال و عناوین جداول

Times New Roman 11

B نازنین 11

مراجع

Times New Roman  11

B نازنین 11

 

 

.Extended Abstract Preparation in Adv.Appl.Geol

 

Title (Should Be centered)

14 Times New Roman, Bold

Sections (Should Be numbered)

 Times New Roman11, Bold

 I1-Introduction

M2-Material and methods

R3-ResuLts and discussion

C4-Conclusion

Acknowledgements

References

 

Author Names

: Times New Roman 12, example

 

Manouchehr Chitsazan1*, Mohsen Rezaei1, Gholam Abbas Kazemi2

 

 

Affiliations (Should be numbered)

Email of corresponding in the footnote (alt+ctrl+f)

: Times New Roman11, example

 

1-Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

2-Private consultant, Khoramshahr St., Amir Abad, Abadan, Iran

 

 

Keywords

 

 

 

: Times New Roman 11, example

 

Keywords: Groundwater quality, Bukan plain, Toxic elements

 

 

Text body

11 Times New Roman

Figure and Table caption

: Times New Roman 11, bold, example

 Figure 1. Road map and geographic location of the study area near Taft city

 

Table 1. Results of ICP-MS analysis

Reference (in the text)

-Single author: the author's name and the year of publication.

-Two authors: both authors' names (separated by ‘’and’’ and the year of publication.

-Three or more authors: first author's name followed by "et al.," and the year of publication.

 

Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and vice versa). Groups of references should be listed first alphabetically, then chronologically. For example:

 

This belt is composed of three main tectonic trend (Alavi, 2004; Ghasemi and Talbot, 2006)

Reference list

0.5cm Hanging

Reference to a journal publication:

Alavi, M., 2007. Structures of the Zagros Fold-Thrust Belt in Iran. American Journal of Science 307, 1064-1095.

Chitsazan, M., Akhtari, Y., 2009. A GIS-based DRASTIC Model for Assessing Aquifer Vulnerability in Kherran Plain, Khuzestan, Iran. Water Resources Management 23, 1137–1155.

Zarasvandi, A., Charchi, A., Carranza, .J.E.M., Alizadeh, B., 2008. Karst bauxite deposits in the Zagros Mountain Belt, Iran. Ore Geology Reviews 34, 521-532.

Reference to a book:

Pirajno, F., 2006. Hydrothermal Processes and Mineral Systems, 1st edition, Springer Netherlands, p. 1250.

Reference to a chapter in an edited book:

Giggenbach, W.F., 1997. The origin and evolution of fluids in magmatic–hydrothermal systems. In: Barnes, H.L. (Ed.), Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits. John Wiley and Sons Inc., New York, pp. 737–796.

Reference to a thesis:

Hassanzadeh, J., 1993. Metallogenic and tectonomagmatic events in the SE sector of the Cenozoic active continental margin of central Iran (Shahr e Babak area, Kerman Province). Ph.D thesis. University of California, Los Angeles.

 

Page formatting

Right 2 cm, left 2cm, up 3cm, down 2.5cm with line space of 1cm,

without indentation for paragraphs.