فرایند پذیرش مقالات

تمامی مقالات ارسال شده به زمین شناسی کاربردی پیشرفته تحت فرایند داوری دو سو ناشناس قرار خواهند گرفت. طی فرایند داوری در این مجله، هویت داوران و نویسندگان پنهان می­ماند. برای تسهیل این امر، نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که مقاله ارسالی آنها به گونه ای تهیه شده است تا هویت آنها مشخص نشود.

تصمیم در خصوص رد یا پذیرش مقالات ارسالی بر مبنای بررسی اولیه سردبیر و نظر داوران تخصصی مجله می باشد. زمان داوری بر مبنای موضوع مقاله متغیر می باشد. کلیه مقالات ارسالی باید اثر اصیل پژوهشی باشند، همچنین نباید مقاله ارسالی در جای دیگری تحت داوری و یا به چاپ رسیده باشد (به صورت بخشی یا کلی).