اخبار و اعلانات

نمایه سازی مجله در Scopus و DOAJ

 اجرای دستورالعمل های نمایه سازی مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته در پایگاهای استنادی SCOPUS و DOAJ از هم اکنون آغاز شده است. از این رو در حال حاضر کلیه معیارهای این دو پایگاه استنادی در بررسی و چاپ مقالات ارسالی مد نظر قرار می گیرد. 

مطالعه بیشتر