اهداف و چشم انداز

متعاقب سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تخصصی ‌نمودن مجلات علمی،  زمین شناسی کاربردی پیشرفته از مجله علوم دانشگاه شهید چمران اهواز جدا شد و اولین شماره آن در سال 1389 به چاپ رسید. با در نظر گرفتن مبانی علوم زمین و علوم پایه، این مجله عمدتاً بر روی پژوهش‌های کاربردی برای ارتقاء رشد علمی کشور و زدودن موانع علمی آن متمرکز است. با توجه به اینکه موفقیت یک مجله تابع بررسی سریع و دقیق مقالات ارسال شده است، هیات تحریریه مجله چنین جنبه هایی را مد نظر قرار داده است. دامنه مجله شامل عناوین زیر است:

زمین شناسی اقتصادی

زمین شناسی مهندسی

زمین شناسی زیست محیطی

زمین فیزیک

آب شناسی

کانی شناسی

زمین شناسی نفت

پترولوژی

سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیائی

زمین شناسی ساختمانی