اهداف و چشم انداز

متعاقب سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تخصصی ‌نمودن مجلات علمی، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته از مجله علوم دانشگاه شهید چمران اهواز جدا شد و اولین شماره آن در سال 1389 به چاپ رسید. با در نظر گرفتن مبانی علوم زمین و علوم پایه، این مجله عمدتاً بر روی پژوهش‌های کاربردی برای ارتقاء رشد علمی کشور و زدودن موانع علمی آن متمرکز است. با توجه به اینکه موفقیت یک مجله تابع بررسی سریع و دقیق مقالات ارسال شده است، هیات تحریریه مجله چنین جنبه هایی را مد نظر قرار داده است. بدون شک  موفقیت ما در گرو همکاری محققان چه در مرحله داوری مقالات و چه در ارسال یافته‌های خود به مجله می‌باشد. امید است قادر باشیم گام‌های موثرتری در جهت نیل به این اهداف برداریم.