دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، مقالات، زمستان 1398، صفحه 374-497