کلیدواژه‌ها = ایران
ریزدماسنجی دگرشکلی در گنبد گنایسی توتک بر اساس ویژگی‌های پتروفابریکی کانی کوارتز‌، کمربند دگرگونی سنندج- سیرجان، ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 106-121

10.22055/aag.2023.43423.2360

معصومه سلیمانی؛ علی فقیه؛ برهان باقرپور؛ معصومه ادیبی نژاد؛ سیده سعیده سبحانی


برآورد مقیاس ML برای بزرگای زمین‌لرزه‌ها در ایران

دوره 8، شماره 3، آبان 1397، صفحه 1-9

10.22055/aag.2019.26326.1867

زهرا جامی زاده؛ مجید نعمتی؛ سید جلیل الدین فاطمی


تحلیل ساختاری و نقش آن در جایگاه ماده معدنی در معادن فلئوریت مازندران، مطالعه موردی: معادن کمرپشت و شش رودبار

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 13-23

10.22055/aag.2015.11523

میثم تدین؛ علی ناکینی؛ محمد محجل کفشدوز؛ نمت لله رشید نژاد عمران