شناسایی فضاهای زیرسطحی در منطقه شیرامین آذرشهر با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای فروسرخ گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران

چکیده

فرو افتادگی‌ها، از نگرانی‌های مهندسین در جانمایی سازه‌ها میباشد. بدیهی است که ژئوفیزیک و حفاری‌ها می‌ توانند در این راستا کمک نمایند، لیکن گاهی گستردگی مناطق و هزینه‌های زیاد مانع از بررسی‌ها می‌شود. سعی شده تا قابلیت‌های سنجش از دور گرمایی در شناسایی فضاهای زیرسطحی در منطقه‌ی شیرامین که وجود آن‌ها در این منطقه به اثبات رسیده است، محک زده شود. برای دستیابی به این هدف، از تصاویر فروسرخ گرمایی سنجنده‌های ETM+ و ASTER، مدل ارتفاع رقومی و مشتقات آن و همچنین سایر داده‌های محیطی موثر در کاهش دمای سطح زمین استفاده شده است. نرم افزار پردازش تصاویر ماهواره‌ای، مدیریت داده‌ها، تلفیق اطلاعات مکانی و مدل‌سازی، ILWIS محصول موسسه ITC هلند بوده است.
مدل‌سازی رابطه‌ای بر اساس تلفیق لایه‌های اطلاعاتی مرتبط با موضوع، بر مبنای به کارگیری معیارهای تصمیم گیری، به شناسایی آنومالی‌های گرمایی مرتبط با شرایط ذاتی سنگهای کربناته و در نتیجه تهیه نقشه پراکنش مکانی مناطق دارای فضاهای زیرسطحی در منطقه شیرامین آذرشهر، انجامیده است.
صحت نتایج را مشاهدات میدانی، لاگ چاه‌های اکتشافی و تاریخ زمین‌شناسی منطقه، تایید می‌کنند. nv نتیجه به‌کارگیری توأم تصاویر فروسرخ گرمایی و داده‌های محیطی و تلفیق منطقی آن‌ها می‌تواند در شناسایی مناطقی که در آنها فضاهای زیرسطحی وجود دارند، موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


Abdel-Hady, M., Abdel-Hafez, M.A., Harlan H., Karbs, 1970. Subsurface drainage mapping by airborne infrared imagery techniques. Department of Civil Engineering, Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma. Digital library, Okstate, 10-17.
Astier, 1974. Application of geophysics to groundwater exploration (Geophysique appliqué Al’ Hydrogeologie, 120 Bd Saint-Germain, Paris.), Chapter 7, 201-208.
Coolbaugh, M.F.C., Kratt, A., Fallacaro, W.M., Calvin, J.V., Taranik, 2007. Detection of geothermal anomalies using Advanced Space-borne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) thermal infrared images at Bradys Hot Springs, Great Basin Center for Geothermal Energy and the Arthur Brant Laboratory for Exploration Geophysics, University of Nevada, Reno, 89557 USA. Remote Sensing of Environment 106, 350–359.
Cracknell, A.P., Mansor, S.B., 1997. Dtection of sub-surface coal fires using landsat TM data. Department of Applied Physics and Electronic and Manufacturing Engineering University of Dundee, Dundee DDl 4HN, Scotland, U.K. ISPRS Commission 80-84.
Dale, A., Quattrochi, 2004, Thermal Remote sensing, Johan Wiley Publication.
Del Grande, Nancy, K., 2007. Thermal imaging method to detect subsurface objects, https:// www.google.com/patents/US7157714.
Ebrahimi, H., 2016. Determination of more convenient method for providing land surface temperature by making use of Landsat images. Iranian Journal of remote sensing and GIS 8, 59-76.
Geological map of Azarshahr at scale 1: 100000, published by organization for geological survey and mineral exploration of Iran.
Mohammadi, M., J., Razawi, S., 2005. Scientific geophysical exploratory report on unseen subsurface spaces nearby Pirchoopan village. Geology Organization of Iran, 11-58.
Petar, T., Milanovic, 1979. Karst hydrogeology, Colorado, 80161, USA.
Qadirzade, A., Mosafi, P., 2005. Existence of caves in Azarshahr area, 1th volume of quarterly magazine of East Azerbaijan mine. Engineering Bureau, 16-17.
Qadirzade, A., Khakzad A., AmriKazemi, 2006. Analysis of buried caves in Azarshar region, proceeding of earth science at organization for Geological Survey and Mineral Exploration of Iran.
Qobadi, M.H., 2007. Engineering Geology of Karst, BuAliSina University Organization.
Rouse, J.W., Haas, R.H., Schell, J.A., Deering, D.W., 1973. Monitoring vegetation systems in the great plains with ERTS, Third ERTS Symposium, NASA SP-351, 309-317.
Sobrino, J.A., Jimenez-Munoza, J.C., Paoliniba, L., 2004. Land surface temperature retrieval from LANDSAT TM 5. Remote Sensing of Environment 90, 434–440.
Campbell, W.C., El Latif, M.A., Joseph, W.F 1996. Application of Thermography to Karst Hydrology. Journal of Cave and Karst Studies 58, 163-167.