تحلیل ساختاری و نقش آن در جایگاه ماده معدنی در معادن فلئوریت مازندران، مطالعه موردی: معادن کمرپشت و شش رودبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی زمین شناسی تکتونیک دانشگاه Roma Tre

2 فارغ التحصیل ارشد تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 استاد گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس تهران

4 استاد گروه پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

معادن فلئوریت کمرپشت و ششرودبار در خاور البرز مرکزی قرار دارند. در محدوده دو معدن واحدهای چینهای عضو کربناته ورسک از سازند الیکا با سن تریاس میانی ، سازند محلی پالند با سن تریاس پسین و سازنده شیلی شمشک وجود دارد. معدن کمرپشت و شش رودبار از نظر زمین شناسی ساختمانی هر دو دارای ساختمان طاقدیسی ملایم هستند که هر کدام را به ترتیب بخشی از طاقدیس ششرودبار و طاقدیس لامرد وجود دارند. ماده معدنی در این معدن به صورت چینه سان و رگهای است. جایگاه چینه شناسی فلئوریتی که به صورت چینهسان در این معدن وجود دارد ، در بخش فوقانی سازنده الیکا و زیر سازند شمشک قرار گرفته است. ذخیره شده دیگر فلوریت در این معادن بصورت رگهای است که در گسلهای اصلی متمرکز شده است. ژئومتری ماده معدنی فلئوریت چینهسان در هر دو معدن همخوان با لایه بندی است. مدل کاربردی ارائه شده ، اصلاح قابل قبول برای تمام معادن فلوریت زیرپهنه البرز مرکزی است.
 

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی.م.ح.، آفتابی.ع.، محمدی نیایی.ر.، 1389 ، ویژگی‌های ساختی، بافتی، کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی و الگوی تشکیل کانسار انگوران در مثلث کانسارهای نوع متصاعدی-رسوبی (Sedex)، سولفید توده‌ای (VMS) و دره می سی سی پی (MVT)، فصلنامه پترولوژی، سال اول، شماره سوم، دانشگاه اصفهان، ص 11- 20 .
جاویدی مقدم.م.، کریمپور.م.ح.ف.، حیدریان شهری.م.ر.، ملک زاده شفارودی.آ.، 1393، تلفیق داده های زمین فیزیکی با حفاری های اکتشافی درمحدوده مرکزی منطقه شکسته سبز، شمال غرب بیرجند، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 12، ص 25-40.
راستاد.الف.، شریعتمدار،الف، 1380 ، کانسار فلئوریت شش رودبار (سوادکوه مازندران)محیط تشکیل و ساخت و بافت­های رسوبی- دیاژننتیک آن، علوم زمین، سال دهم، ص20-37 .
رجبی خانقاهی.ع.، مرتضوی.م.، 1389 ، مدلسازی اکتشاف فلورین در سازند الیکا (تریاس میانی) در البرز مرکزی همراه با مطالعه موردی بر روی معدن چناربن، شهرستان سوادکوه. نخستین همایش زمین‌شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. ص 5-12.
سعیدی.ع.، اکبرپور.م.ر.، 1371 ، نقشه 1:100000 زمین شناسی کیاسر، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی.
قربانی.م.، 1381 ، دیباچه‌ای بر زمین‌شناسی اقتصادی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 695 ص.
کاویانی صدر.خ.، خطیب،م.م.، زرین کوب.م.ح.، 1392، ارتباط وضعیت ساختاری با کانه‌زائی بر اساس داده‌های مغناطیس هوایی، ماهواره‌ای و مطالعات صحرایی محدوده معدنی چشمه خوری (شمال‌‌باختر بیرجند)، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 9، ص 54-62.
محمدی نیایی.ر.، 1386، خاستگاه نهشته‌هاى ناسولفیده روى در معادن سرب و روى ایران و کاربردهاى اکتشافى آن، بیست و ششمین گردهمایى علوم زمین،ص 7-10.
مهدوی.الف.، رحیمی.ب.، 1389 ، کانسارهای سرب و روی با میزبان کربناته در محور ملایر- اصفهان و ارتباط آنها با ساختارهای گسلی- کاربرد روش آنالیز فرای، نخستین همایش زمین‌شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. ص 6 .
ناکینی.ع.، محجل.م.، تدین.م.، 1392 ، ساختار روراندگی در معدن دره زنجیر (جنوب‌باختر یزد)، سی و دومین گردهمایی علوم زمین و نخستین کنگره بین‌المللی تخصصی علوم زمین، تهران. ص7 .
ناکینی.ع.، محجل.م.، راستاد.الف.، بویری کناری.م.، 1392 ، روند کانه‌زایی سرب و روی در منطقه ایرانکوه و ارتباط آن با روندهای ساختاری- کاربرد روش آنالیز فرای، هفدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران و اولین نشست تخصصی بین المللی کوهزاد زاگرس، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ص 9 .
نبوی.م.ح،، 1996 ، نقشه 1:100000 زمین شناسی سمنان، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی.
 نبی‌لو.ف، شفیعی بافتی.ب، امینی.الف.،1392 ، معدن کمرپشت (شرق استان مازندران): (نگینی دیگر بر کمربند فلئوریت البرز مرکزی)، سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی علوم زمین.
وحدتی دانشمند.ف.، کریمی.ح.، 1382 ، نقشه 1:100000 زمین شناسی قائم­شهر، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی.
وحدتی دانشمند.ف.، کریمی.ح، 1382 ، نقشه 1:100000 زمین شناسی پل سفید، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی.
Berberian.M., King.G.C.P., 1981, Towards a Paleogeography and Tectonic Evolution of Iran, Canadian Journal of Earth Science, 18, 210-265. Compression: Geological Society of London Special Publication: 155, P: 233–245.
Ghazban.F., McNuTr.R.H., Schwarcz.H.p., 1994, Genesis of Sediment-Hosted Zn-Pb-Ba Deposits in the Irankuh District, Esfahan Area, West-Central Iran, Economic Geology Vol:89, P: 1262-1278.
Ghorbani.M, 2013, The Economic Geology of Iran, Mineral Deposits and Natural Resources. Series: Springer Geology, XV, 569 p
Ghorbani.M., Momenzadeh.M., 1994, Mineralization phases of Iran, 13th congregation of earth scientists, Geological Survey of Iran (In Farsi).
Miller.M.M, 2007, 2006 Minerals Yearbook, Fluorspar, U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, vol: 1, 12P.
Rajabi.a.b., Rastad.E., Canet.C., 2013,  Metallogeny of Permian–Triassic carbonate-hosted Zn–Pb and F deposits of Iran: A review for future mineral exploration, Australian Journal of Earth Sciences, Vol: 60, Issue: 2, P: 197-216.
Ramsay.J.G., & Huber.M.I, 1987, The Techniques of Modern Structural Geology. Volume 2: Folds and Fractures, Academic Press, London.
Samadian.M.R., Nabavi.M.H., Alavi Naini.M., Shahrabi.M., Hamedi.A.R., Vaezipour.M.J., N.I.O.C., compiled by Aghanabati,A., & Hamedi.A.R, 1994, Geological Map of Semnan, Geological Survey and Mineral Exploration of Iran, Scale 1:250,000.
Stöcklin.J, 1968, Structural history and tectonics of Iran: a review, Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull,
Vol: 52, no: 7, p: 1229–1258.
Weber.L., Zsak.G, 2005, World mining data, vol: 20, Federal Ministry of Economics and Labour of the Republic of Austria, Vienna, 249 p.