ریزدماسنجی دگرشکلی در گنبد گنایسی توتک بر اساس ویژگی‌های پتروفابریکی کانی کوارتز‌، کمربند دگرگونی سنندج- سیرجان، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش علوم زمین دانشکده علوم دانشگاه شیراز

2 عضو هیات علمی/دانشگاه شیراز

3 بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

4 آموزش و پرورش استان فارس، شیراز، ایران

10.22055/aag.2023.43423.2360

چکیده

گنبدهای گنایسی شواهدی از جنبش‌های عمودی در هر دو رژیم زمین‌ساختی فشارشی و کششی در سامانه‌های کوهزایی می‌باشند. این گنبدها شاهدی از تعامل متقابل بین نیروهای گرانشی و نیروهای زمین‌ساختی در پوسته قاره‌ای هستند و ساختارهای منحصر به فردی را در مناطق دگرشکل شده نشان می‌دهند. این گنبدها شامل مجموعه‌ای از سنگ‌های دگرگونی دگرشکل‌شده و توده‌های نفوذی پوشیده شده با لایه‌های بالایی پوسته هستند. گنبد گنایسی توتک در کمربند دگرگونی فشار بالا- دما پایین سنندج- سیرجان نمونه‌ای از گنبدهای گنایسی در سیستم کوهزایی زاگرس است. هدف از انجام این پژوهش تعیین دمای دگرشکلی بر اساس ویژگی‌های بافت‌ساختاری کانی کوارتز در سنگ‌های میلونیتی برونزد یافته در گنبد گنایسی توتک می‌باشد. دمای بدست آمده از الگوی محورc کوارتز محدوده دمایی بین50± 260 تا 50± 565 درجه سانتی‌گراد را برای دگرشکلی در منطقه مورد مطالعه نشان می‌دهد. عدم تقارن الگوهای محور بلورشناسی کانی کوارتز (محور c ) نشانگر عملکرد برش راستگرد در طی این دگرشکلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات