نویسنده = کبری میربیک سبزواری
زیست چینه نگاری نهشته های ائوسن پسین-میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در غرب و جنوب شرقی شهرکرد (زاگرس مرکزی)

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 641-660

10.22055/aag.2022.41898.2318

هما ذوالنوریان؛ کبری میربیک سبزواری؛ برزو عسکری پیربلوطی؛ سید وحید شاهرخی؛ سیامک بهاروند


ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی سازند پابده در شمال باختری کرمانشاه با استفاده از پیرولیز راک – ایول 6

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 942-954

10.22055/aag.2020.34858.2159

کبری میربیک سبزواری؛ مصطفی صداقت نیا؛ شکوفه موری؛ احمد عبیات