زیست چینه نگاری نهشته های ائوسن پسین-میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در غرب و جنوب شرقی شهرکرد (زاگرس مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زمین شناسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

2 گروه زمین شناسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

3 گروه مهندسی نفت، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران

چکیده

در این پژوهش به‌منظور بررسی‌های چینه‌نگاری زیستی، بایوزوناسیون و تعیین سن رسوبات ائوسن پسین-میوسن در غرب و جنوب شرقی شهرکرد ، نهشته های سازندهای جهرم و آسماری در دو برش های عیسی‌آباد با ضخامت 5/151 متر و امامزاده گهرو با ضخامت 179 متر واقع در استان چهارمحال و بختیاری، زاگرس مرکزی، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. در برش‌های مورد مطالعه، سازند جهرم با مرزهای پیوسته روی سازند پابده و در زیر سازند آسماری قرار گرفته است و مرز بالایی سازند آسماری با سازند گچساران به‌صورت ناپیوسته می‌باشد. جهت شناسایی میکروفسیل های این دو برش، درمجموع تعداد 148مقطع نازک تهیه و مورد مطالعات میکروسکوپی قرار گرفت است. مطالعات زیست‌چینه‌نگاری برش‌های مورد مطالعه منجر به شناسایی 7 زون زیستی در برش عیسی آباد (3 زون زیستی در سازند جهرم و 4 زون زیستی در سازند آسماری) و 8 زون زیستی در برش گهرو (4 زون در سازند جهرم و 4 زون در سازند آسماری) شده است. با توجه به محتوای فسیلی، سن سازند جهرم در برش‌های مورد مطالعه، ائوسن میانی تا پسین و سن سازند آسماری، روپلین تا بوردیگالین تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Adams, C., Bourgeois, E., 1967. Asmari biostratigraphy. Geological and Exploration Division. Iranian Oil Offshore Company, Report 1074 Unpublished.
Ahmadi, V., Izadi, S., Dehghani, S. Motahariyan, A., 2009. Microbiostratigraphic studies on Jahrum and Asmari Formations in Kaftarak and Runiz sections (Fars province). Third Symposium of Iranian Paleontological Society, 11-15.
Ehrenberg, S.N., Pickard, N.A.H., Laursen, G.V., Monibi, S., Mossadegh, Z.K., Svånå, T.A., Aqrawi, A.A.M., Mcarthur, J.M., Thirlwall, M.F., 2007. Strontium isotope stratigraphy of the Asmari Formation (Oligocene - lower Miocene), SW Iran. Journal of Petroleum Geolology 30, 107–128. https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.2007.00107.x.
Gradstein, F., Ogg, J., Smith, A., 2005. A Geologic Time Scale 2004. Cambridge University Press. P. 589. https://doi:10.1017/CBO9780511536045.
James, G.A., Wynd, J.G., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area. American association petroleum geologists bulletin 49, 2182–2245.
Joudaki, M., Noroozpour, H., Mahmoodi Panah, F., Baghbani, D., Lak, R., 2021. The Oligocene to Lower Miocene depositional sequences of the Zagros Basin, SW Iran. Geological Journal 56(7), 1-12. https://doi.org/10.1002/gj.4111.
Khosrotehrani, Kh., Afghah, M., Ahmadi, V., 2007. Paleoecology and Biozonation of Late Paleocene to Early Miocene Benthic Foraminifers in North & South East Shiraz. Scientific Quarterly Journal of Geosciences 16(63), 50-59. https://doi.org/10.22071/gsj.2008.58441.
Laursen, G.V., Monibi, S., Allan, T.L., Pickard, N.A.H., Hosseiney, A., Vincent, B., Hamon, Y., Buchem, F.S.P.V., Moallemi, A., Druillion, G., 2009. The Asmari Formation Revisited: Changed Stratigraphic Allocation and New Biozonation. First International Petroleum Conference and Exhibition Shiraz, Iran, https://doi.org/10.3997/2214-4609.20145919.
Motiei, H., 2003. Stratigraphy of Zagros. Geological Survey and Mineral Exploration of Iran, p. 636.
Nafarieh, E., Vaziri-Moghaddam, H., Taheri, A., 2009. Biostratigraphy and palaeoecology of Jahrum Formation in northern of the Kuh-e Gach anticline, Lar area. Journal of Science 35(4),  11-19.
Nikfard, M., Vaziri-Moghaddam, H., Seyrafian, A., Behdad, A., Shabafrooz, R., 2020. A review of the Oligo–Miocene larger benthic foraminifera in the Zagros basin, Iran; New insights into biozonation and palaeogeographical maps. Revue de Micropaléontologie 66, 1-22. https://doi.org/10.1016/j.revmic.2020.100408.
Parvaneh Nejad Shirazi, M., Balood, S., 2015. Microbiostratigraphy, facies and sedimentary environment of the Jahrum Formation. northwest of Shiraz, Applied Sedimentology 3(5), 43-53.
Parvaneh Nejad Shirazi, M., Seddighi, M., Balicheh khorram abadi, P., 2020. Lithostratigraphy, Microbiostratigraph and Sedimentary environment of Jahrum Formation in northwest of Shiraz (Chellehgah Sepidan). Scientific Quarterly Journal of Geosciences 29(116), 229-238. https://doi: 10.22071/gsj.2019.163457.1588.
Richardson, R.K., 1924. The geology and oil measures of southwest Persia. Journal of the Institute of Petroleum 1, 256-283.
Sadeghi, R. and Jokar, M., 2018. Microbiostratigraphy of the Jahrum Formation in Nimbashi section, West Estahban, Fars. Stratigraphy and Sedimentology Researches 34(3), 73 -94. https://doi.org/10.22108/jssr.2019.113070.1069.
Thomas, A.N., 1948. The Asmari Limestone of Southwest Iran, AIOC Report, No.705. (Unpub).
van Buchem, F.S.P., Allan, T.L., Laursen , G.V., Lotfpour,  M., Moallemi, A., Monibi,  S., Motiei,  H., Pickard, N.A.H., Tahmasbi, A.R., and VedrenneVand Vincent, B., 2010. Regional stratigraphic architecture and reservoir types of the Oligo-Miocene deposits in the Dezful Embayment (Asmari and Pabdeh formations) SW Iran. Geological Society, London, Special Publications 329, 219–263. https://doi.org/10.1144/SP329.10.
Wynd, J.G., 1965. Biofacies of the Iranian consortium- agreement area. Unpublished Report 1082. Iranian Offshore Oil Company, Iran. P. 213.