نویسنده = محمد نخعی
ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی بر اساس انتروپی وزن‌دار شاخص کیفیت آب

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 31-39

وهاب امیری؛ محمد نخعی؛ نسیم سهرابی


مدل‌سازی انتقال آلودگی ناشی از نشت شیرابه محل دفن زباله‌های شهر رشت

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 69-82

محمد نخعی؛ حمیدرضا ناصری؛ وهاب امیری