ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی بر اساس انتروپی وزن‌دار شاخص کیفیت آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار هیدروژئولوژی دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

       در این مطالعه برخی از نمونه های آب زیرزمینی دشت زنجان بر اساس استاندارد WHO از نظر کیفیت آب شرب مورد بررسی قرار گرفته است. اگر مجوز استفاده از دانش فنی در مورد وزن هر پارامتری را بگیرید که در روش WQI رخ داده است ، از کیفیت شاخص انتروپی وزن ( EWQI ) برای دقیق تر شدن کیفیت زیرزمینی  استفاده می شود. نتایج تجزیه و تحلیل عاملی نشان داد که بیش از 75 مورد تغییر کیفی آب زیرزمینی دشت زنجان را برای بوسیله 4 عامل و با استفاده از 12 پارامتر شامل Ca ، Na ، K ، Mg ، NO 3 ، Cr ، Zn ، EC ، TDS ،  با pH ، DO و BOD مورد بررسی قرار داد. عامل 1 با کنترل بیش از 33 درصدی بیش از بهترین نقش داشته است و پس از آن عامل 2 با بیش از 19 مورد ، عامل 3 با بیش از 12 نتیجه و عامل 4 با نزدیک شدن به 10 مورد مهمترین عامل تأثیرگذار بر کیفیت آب در دشت زنجان آزاد شده است. . با توجه به مقدار آنتروپی و وزن انتروپی برای هر پارامتر محاسبه شده است ، Zn دارای بالاترین سطح برای کاهش کیفیت آب زیرزمینی است که زنجان را تحت تأثیر قرار می دهد و پس از آن Na ، Ca ، NO 3 ، pH ، K ، Mg ، DO را در سایر موارد قرار می دهد. بر اساس EWQI، 08/5 گزارش از کل 59 نمونه مورد بررسی رتبه 1 و کیفیت بسیار خوب برای مصرف شرب ایجاد باباشند. بالاترین تعداد نمونه ها ، معادل 88/72 نتیجه که 43 مورد دارای رتبه 2 و کیفیت خوب است. نمونه دارای رتبه 3 و کیفیت متوسط ​​16/10 درصد کل نمونه های ایجاد شده ایجاد شده است. 77/6 نمونه نمونه ها دارای رتبه 4 و کیفیت ضعیف شده است و نهایتاً 08/5 نتیجه کل نمونه ها دارای رتبه 5 و کیفیت بسیار بد است.
 

کلیدواژه‌ها


کوهستان نجفی ح.ر. ناصری ح.ر. حقیقت ر. فهمی ه. 1379. هیدروژئولوژی و شبیه‌سازی منابع آب زیرزمینی دشت زنجان با استفاده از مدل MODFLOW. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.363 ص. 36-44
Guey-Shin, Sh. ,Bai-You, Ch., Chi-Ting, Ch., Pei-Hsuan, Y., Tsun-Kuo, Ch., 2011. "Applying Factor Analysis Combined with Kriging and Information Entropy Theory for Mapping and Evaluating the Stability of Groundwater Quality Variation in Taiwan". Int. J. Environ. Res. Public Health. Vol. (8): 1084-1109
Ishaku, J. M., 2011. "Assessment of Groundwater Quality Index for Jimeta-Yola area, Northeastern Nigeria". Journal of Geology and Mining Research. Vol. 3(9): 219-231
Jian-Hua, W., Pei-Yue, L., Hui, Q., 2011. "Groundwater Quality in Jingyuan County, a Semi-Humid Area in Northwest China". E-Journal of Chemistry. Vol. 8(2):787-793
Kawachi, T., Maruyama, T., Singh, V.P., 2001. "Rainfall entropy for delineation of water resources zones in Japan". J. Hydrol., Vol. (246): 36-44
Ozkul, S., Harmancioglu, N.B., Singh, V.P., 2000. "Entropy-based assessment of water quality monitoring networks". J. Hydrol. Eng. Vol. (5): 90-100
Pei-Yue, L., Hui, Q., Jian-Hua, W., 2010. "Groundwater Quality Assessment Based on Improved Water Quality Index in Pengyang County, Ningxia, Northwest China". E-Journal of Chemistry. Vol. 7(S1): S209-S216
Pragathiswaran, C., Paruthimal, Kalaignan G., Prakash, P., Jeyaprabha, B., Karibasappa, H., Suganandam, K., 2008.  "Study on water quality in certain areas of an industrially colonized town - Hosur after monsoon".  Ecology Environment and Conservation. Vol. 14(4): 599-604 
Pragathiswaran, C., Paruthimal, Kalaignanan, G., P., Prakash, P., 2008.  "Ground water quality index in an industrial town-hosur during rainy season". Journal of Industrial Pollution Control. Vol. 24(2): 149-52 
Rajankar, P. N., Gulhane, S. R., Tambekar, D. H., Ramteke, D. S,. Wate, S. R.,  2009. "Water quality assessment of groundwater resources in Nagpur region (India) based on WQI".  E. Journal of Chemistry. Vol. 6(3): 905-8 
Reza, R., Singh, G., 2010. "Assessment of groundwater quality status by using water quality index method in Orissa, India". World Applied Sciences Journal. Vol 9(12): 1392-1397
Simoes, F.S., Moriera, A.B., Bisinoti, M.C., Gimenez, S.M.N., Yabe, M. J. S., 2008. "Water quality index as a simple indicator of aquaculture effects on aquatic bodies". Ecological indicators. Vol. (8): 476-484
Ulanowicz, R.E., 2001."Information theory in ecology". Comput. Chem. Vol. (25): 393-399