مدل‌سازی انتقال آلودگی ناشی از نشت شیرابه محل دفن زباله‌های شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار هیدروژئولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار هیدروژئولوژی دانشکده زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجو دکتری هیدروژئولوژی دانشگاه خوارزمی

چکیده

در مطالعه حاضر ، محل دفن زباله های شهر رشت به عنوان یکی دیگر از منابع ایجاد آلودگی در مناطق شمالی کشور مورد نیاز قرار گرفته است. در این مطالعه از نرم افزار Visual HELP برای تعیین قیمت تولید شیرابه و از نرم افزار HYDRUS 3D برای بررسی انتقال آلودگی به دلیل استفاده از شیر مورد استفاده قرار می گیرد. از آن معادل 69/0 متر بر سال تعیین شد. در این مطالعه از نیتروژن نوع آمونیوم (N (NH4 +)) به عنوان عامل پایدار در محیط زیست استفاده شد. نقاط p1 و p2 که به ترتیب در زیر بلوک های 1 و 3 محل دفن زباله ها قرار داده شده است نشان می دهد که افزایش مقاومت در برابر نیتروژن آمونیوم در محیط تا 4 سال از شروع نشت شیرپردازی صورت می گیرد و پس از آن این شروع به کاهش می کند تا در p1 کنترل امنیت 5000 و در p2 این مقدار بیش از 6000 میلی گرم بر متر مکعب استرسد و یکنواخت است. بررسی نقطه p5 که در 610 متری انتهای غربی محل استقرار دفن زباله ها قرار دارد نشان می دهد که پالس آلودگی پس از 2 سال و با محافظت در برابر فشار 1 میلی گرم در مترمکعب به منطقه وارد شده است. منحنی تغییر غلظت نیتروژن آمونیوم در نقطه p7 که در 750 متری شمال محل دفن زباله های واقع شده است ، از ورود غلظت 45 میلی گرم بر متر مکعب پس از 10 سال به این منطقه دلالت دارد. بررسی منحصر به فرد اصلاح نقاط حفاظت p8 تا p12 در محیط سنگ کف نشان داده است که در بازه زمانی 50 ساله ، به دلیل عدم مقاومت در برابر نفوذ در محل قرارگیری این موارد در صورت ذکر شده است که نفوذ و انتقال آن تنها در قسمت رسوبی بالایی صورت می گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


زارع‌ابیانه، ح.، بیات‌ورکشی، م.، سبزی‌‌پرور، ع.، معروفی، ص. و قاسمی، ع.، 1389، ارزیابی روش‌های مختلف برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع و پهنه‌‌بندی آن در ایران، مجله پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شماره 74، زمستان 1389، صص. 110-95.
مهندسین مشاور کنکاش عمران، 1388، "گزارش بهنگام سازی تلفیق مطالعات منابع آب حوزه آبریز رودخانه‌های سفیدرود بزرگ و تالش- تالاب انزلی". جلد دوم ،بررسی‌ها و مشخصات عمومی. شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گیلان
راهنمای نرم‌افزار Visual HELP 2.2
راهنمای نرم‌افزار1.06 HYDRUS 3D
E. Bou-Zeid, M. El-Fadel., 2004, Parametric sensitivity analysis of leachate transport simulation at landfills. Journal of Waste Management, no. 24, 681-689
E. Rouholahnejad, S. A. Sadrnejad, 2009, Numerical Simulation of Leachate Transport into the Groundwater at Landfill Sites. 18th World IMACS/MODSIM Congress, Cairns, Australia
Kruempelbeck, I., Ehrig, H.J., 1999, Long-term behavior of municipal solid waste landfills in Germany. In: Christensen, T.H., Cossu, R., Stegman, R. (Eds.), Sardinia 99: Seventh Waste Management and Landfill Symposium, vol. I, 4–8 October, Cagliary, Sardinia, Italy. CISA Environmental Sanitary Engineering Center, Cagliary.
Md. Tauhid-Ur-Rahman, 2009, An investigation of the contaminant transport from the disposal site, using FEMLAB.Journal of Applied Sciences in Environmental Sanitation.vol.4 , no. 2:79-88
Rojas, David, Jr. S., 2004, A study of the potential groundwater contamination from the leachate of the Payatas Dumpsite in Metro Manila, Philippines . Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Program.
Sykes, J.F., S.B. Pahwa, D.S. Ward and R.B. Lantz., 1983, The validation of SWENT, a geosphere transport model, in Scientific Computing, edited by R. Stapleman et al., pp. 351-361, IMAES/North-Holland, Amsterdam
WWW.GWGN.ORG  
  WWW.GILMET.IR