انطباق داده های راستای لغزش با داده های مدلهای Nuvel1، ITRF و GSRM در سامانه گسلی برازجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تعیین راستا و سرعت حرکت پوسته در شناخت میدان‌های کرنش عهد حاضر و فهم رخدادهای زمین ساختی حائز اهمیت می-باشد. تاکنون مدل های مختلفی به منظور تعیین ویژگیهای راستا و جهت حرکت پوسته ارائه شده است. در این مطالعه با استفاده از مدل‌های جهانی Nuvel1، ITRF و GSRM به تهیه نقشه‌های جهت و سرعت حرکت پوسته در سامانه گسلی برازجان پرداخته شده است. به منظور مقایسه نتایح حاصل از مدل سازیهای فوق با میدان کرنش کنونی، داده‌های راستای لغزش در سامانه گسلی برازجان برای دوازده زمین لرزه مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه نتایج نشان می‌دهد که راستای لغزش در سامانه گسلی برازجان با نتایج مدل سازی های ITRF، GSRM و Nuvel1 به ترتیب دارای 3/58، 25 و 7/16 درصد مشابهت می باشند. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که مدل ITRF دارای انطباق بیشتری با راستای لغزش در سامانه گسلی برازجان نسبت به سایر مدل‌ها است.

کلیدواژه‌ها


Alavi, M., 1994. Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretation. Tectonophysics 229, 211–238. https://doi.org/10.1016/0040-1951(94)90030-2
Alavi, M., 2004. Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran, and its proforeland evolution. American Journal of Science 304, 1–20. https://dx.doi.org/10.2475/ajs.304.1.1
 Altamimi, Z., Sillard, P., Boucher, C., 2007. ITRF2000: A new release of the International Terrestrial Reference Frame for earth science applications. Journal of Geophysical Research 89, 2-19.
Altamimi, Z., Métivier, L., Collilieux, X., 2011. ITRF2008 plate motion model. Journal of Geophysical Research 117, 231-243. https:// doi/full/10.1029/2001JB000561 
Altamimi, Z., Sillard, P., Boucher, C., 2016. ITRF2000: A new release of the International Terrestrial Reference Frame for earth science applications. Journal of Geophysical Research 107, 2-19. https:// doi/10.1029/2011JB008930
Argus, D. F., Gordon, R. G., DeMets, C., 2011. Geologically current motion of 56 plates relative to the no-net-rotation reference frame. Geophysics 12, 333–42. https:// doi/10.1029/2011GC003751
Berberian, M., 1995. Master ‘blind’ thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics, Tectonophysics 241, 193–224. https:// 004019519400185C
Berberian, M., King, G.C.P., 1981. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Sciences 18, 210–265. https:// doi/10.1139/e81-019
Carter, W.E. Robertson, D.S., 1986. Studying the earth by very long-baseline interferometry. Geological Society of America 255, 44–52.
Christodoulidis, D.C. et al., 1985. Observing tectonic plate motions and deformations from satellite laser ranging. Journal of Geophysical Research 90, 49–63. https://doi/10.1029/JB090iB11p09249
Cohen, S.C., Smith, P.E., 1985. LAGEOS scientifi c results: intro duction. Journal of Geophysical Research 90, 17–20. https:// doi/abs/10.1029/JB090iB11p09217
Dixon, T.H., 1991. An introduction to the Global Positioning System and some geological applications. Journal of Geophysical Research 29, 249–76.  https://doi/10.1029/91RG00152
Gordon, R.G., 1998. The plate tectonic approximation: plate non-rigidity, diffuse plate boundaries, and global plate reconstructions. Earth planet 26, 615–42. https:// doi/abs/10.1146/ 26.1.615
Gordon, R.G., 2000. Diffuse oceanic plate boundaries: strain rates, vertically averaged rheology, and comparisons with narrow plate boundaries and stable plate interiors. In Richards, M.A., Gordon, R.G., Van Der Hilst, R.D. The History and Dynamics of Plate Motions. Geophysics 121, 143–59. https:// doi/abs/10.1029/GM121p0143
Gordon, R.G., Stein, S., 1992. Global tectonics and space geodesy. Science 256, 333–42. https:// doi/10.1126/science.256.5055.333
Kearey, P., Vine, F. J., 2009. Global tectonics: John Wiley & Sons.
Kreemer, C., Holt, W. E., Haines, A. J., 2018. An integrated global model of present-day plate motions and plate boundary deformation. Geophysical Journal International 154, 8-34. https://doi.org/10.1046/j.1365-246X.2003.01917.x
McDougall, I.  Duncan, R.A.,1980. Linear volcanic chain recording plat motions? Tectonophysics 63, 275-95.  https://doi/10.1016/0040-1951(80)90117-1
McQuarrie, N., 2004. Crustal scale geometry of the Zagros fold–thrust belt, Iran. Journal of Structural Geology 26, 519–535. https://doi/ S0191814103001421
Mohajjel, M., Fergusson, C.L., 2000. Dextral transpression in Late Cretaceous continental collision, Sanandaj–Sirjan Zone, western Iran. Journal of Structural Geology 22, 1125–1139. https://doi:10.1016/S0191-8141(00)00023-7
Prawirodirdjo, L., Bock, Y., 2004. Instantaneous global plate motion model from 12 years of continuous GPS observations.  Journal of Geophysical Research, Solid Earth 105, 79-99. https:// doi/10.1029/2003JB002944
Sepehr, M. A., Cosgrove, J.W., 2005. Role of the Kazerun Fault Zone in the formation and deformation of the Zagros Fold-Thrust Belt Iran. Tectonics 24, TC5005, doi:10.1029/2004TC001725
Stocklin, J., 1968, Structural history and tectonics of Iran, a review, A. A. P. G. Bull., 52(7), PP. 1229-1258.
Thatcher, W., 1979. Systematic inversion of geodetic data in central California. Geophysics 84, 83–95. https:// doi/abs/10.1029/JB084iB05p02283
Thatcher, W., 2003. GPS constraints on the kinematics of continental deformation. Int. Geology review 45, 191–212. https:// doi/abs/10.2747/0020-6814.45.3.191
Wilson, D.S., 1993. Confirmation of the astronomical calibration of the magnetic polarity timescale from sea floor spreading rates. Nature 364, 788–90. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2008.03836.x