دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، مقالات، فروردین 1402