دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، مقالات، فروردین 1402 
چینه نگاری سکانسی سازند کژدمی در شمال‌شرق گچساران

صفحه 161-175

10.22055/aag.2021.38545.2246

سیعد تجلی؛ نادر کهن سال قدیم وند؛ زهرا ملکی؛ علی سلگی


زیست چینه نگاری آمونیت ها از سازند سرچشمه به سن آپتین در برش حسین آباد، شمال خاوری حوضه کپه داغ

صفحه 224-237

10.22055/aag.2022.40427.2290

مریم بحرانی؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ واچیک هایراپطیان؛ سید محسن آل علی؛ مارکوس ویمسن


تأثیر ریزساختارها بر پاسخ گرانیتوئید‌ها به شوک حرارتی

صفحه 337-363

10.22055/aag.2022.41417.2304

لیلا احمدی؛ محمد حسین قبادی؛ علی اصغر سپاهی گرو؛ لیلی ایزدی کیان؛ سیده راضیه جعفری