ارزیابی عملکرد روش‌های تخمین زمین‌آماری غیرخطی در تخمین عیار- تناژ کانسار سنگ آهن چاه ‏باشه، استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اراک

2 دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهش حاضر عیار و ذخیره کانسار آهن چاه باشه یزد با استفاده از روش‌های زمین‌آماری لاگ کریجینگ معمولی بلوکی، کریجینگ شاخص و شبیه‌سازی متوالی ‏گوسی و نیز روش آماری عکس مجذور فاصله (برای مقایسه)، ارزیابی شده است. برای این منظور ابتدا مطالعات آماری داده‌های عیارسنجی گمانه‌های اکتشافی از طریق ‏تعیین آماره‌های توصیفی مختصر، ترسیم هیستوگرام و نمودار فراوانی تجمعی داده‌ها صورت گرفت. همچنین برای مدل‌سازی کانسار، از طریق ترسیم واریوگرام‌های ‏امتدادی مختلف با استفاده از نرم‌افزار ‏SGeMS، توابع موجود در نرم‌افزار ‏MATLAB‏ و کدنویسی‌های کوتاه در این محیط، واریوگرافی و تجزیه و تحلیل ساختار ‏فضایی انجام شد. سپس مدل‌سازی سه‌بعدی بلوکی کانسار، تعیین متوسط عیار، تخمین میزان ذخیره و ترسیم نمودارهای عیار- تناژ، با استفاده از نرم‌افزار ‏Datamine‏ ‏صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که روش‌های شبیه‌سازی متوالی گوسی، کریجینگ شاخص، لاگ کریجینگ معمولی و عکس مجذور فاصله به‌ترتیب دارای ‏کمترین مقدار واریانس تخمین می‌باشند. اگرچه تمام روش‌های انتخاب شده از دقیق‌ترین روش‌های تخمین زمین‌آماری هستند، اما نتایج روش شبیه‌سازی متوالی ‏گوسی با اعمال فیلترهای مختلف بر روی داده‌ها همانند استفاده از نقشه‌های باقیمانده، دقیق‌ترین بوده و از درجه اعتبار بیشتری برخوردار است. ‏

کلیدواژه‌ها


Ahmadi, R., 2010. Application of statistical patterns for ore reserve estimation emphasis to Ali-abad, Yazd copper mine. Arak University of Technology, Vice Chancellor for Research, Arak, 102 pp.
Bohling, G., 2007. SGeMS Tutorial Notes, 26 pp.
Hassani-Pak, A.A., Sharafodin, M.S., 2001. Exploration data analysis. Tehran University Press, 987 pp.
Rendu, J.M., 1981. An introduction to geostatistical methods of mineral evaluation, South African Institute of Mining and Metallurgy monograph series, Johannesburg, 84 pp.  
Yousefi, M., Jaafarzadeh, A.O., Karami, A. and Fereidooni, H., 2013. Detailed exploration report of the region of Chah-bashe deposit, Iran Minerals Supply and production Co., Tehran, 125R4-02, 67 pp.