دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، فروردین 1392، صفحه 1-90 
محاسبه ضریب انتشار رسوبات توسط افرازهای گسلی در شمال کرمان

صفحه 13-20

امیر شفیعی بافتی؛ محمدرضا قطبی راوندی؛ مجید شاهپسند زاده


زمین‌شیمی و توزیع فلزات سنگین در رسوبات ساحلی و دریایی خلیج چابهار

صفحه 74-81

بهنام کشاورزی؛ پوریا ابراهیمی؛ فرید مر؛ محمد علی حمزه لو