نقش توزیع فرکتالی سیلیس در تغییرات بافتی سامانه های اپی ترمال (مقایسه کانه زایی آرموداغ با ذخایر طلای کوئینزلند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

             شهادت اکتشافی بد آمد از ناحیه آرموداغ ، بیانگر فعالیتهای پساماگمایی سنوزویئیک در یک سامانه اپی ترمال است که بر اساس سوابق زمین شیمیایی است و مطالعه مقاله های درگیر با شکل گیری رخساره آدولاریایی در ارتباط شما باشد. مطالعه ایجاد بافتی در مناطق کانه دار آرموداغ موید الگوی ناحیه بندی منظم و در عین حال منحصر به فرد بفردی است که در مطابقت با سازنده تحریک بافت ساخته شده در ذخیره کوئینزلند است. با توجه به نمونه های کوارتزی بدست آمده از ناحیه آرموداغ ، توزیع انیمیشن غیر خطی سیلیس توسط توابع فرکتال بررسی و متعلق به رابطه پیدایش بافت کلوفرم با فرآیند کانه زایی طلا استنتاج گردیده است. در عمل پس از نمونه برداری از رگه های طلادار این منطقه ، تحویل خاص کانیایی با هدف مشخص کردن الگوی توزیع نمایی سیلیس و فرم بندی کمیته های متناظر مشاهده شده بررسی شده اند.
 

کلیدواژه‌ها


مهرنیا ، س. ر. ، 1383،  نحوه پیدایش طلا و ترکیبات وابسته به آن در ماگماتیسم سنوزوئیک چهارگوشه میانه - استان آذربایجان شرقی، پایان نامه دوره دکترای تخصصی ، دانشگاه شهید .بهشتی، دانشکده علوم زمین ،  200ص.
مهرنیا ، س. ر. ، 1389، توزیع پذیری غیرخطی سیلیس ، روش نوینی برای شناسایی الگوی ناحیه بندی بافتی در اندیس های طلادار استان آذربایجان شرقی ، مجله علوم دانشگاه تهران، جلد 36، شماره1، ص82-69.
 
Lescuyer J., 1978, Petrology & petrography of Cenozoic volcanism in Mianeh area, Ph.D Thesis, Submitted to GSI, 420 p.
    Aleaster M., 2001, Armudaq license Report within Mianeh quadrangle prosspects, Eastern Azerbaijan, Iran, Report for  
    Karand Co. ltd. 40 p.
Morrison G., Guoyi D., 2001, AMIRA Project, Preliminary Report: Textural Zoning in Epithermal Quartz veins, J.C Univ.,  
    Queensland, 129 p.
 Morison G, , 2003, AMIRA Project, Revised version : Evaluating of Gold Mineralization Potentials in Queensland Epithermal     Systems, Queensland J.C Univ. press, Queensland, Australia, 249 p.
Guoyi, D., 2002, AMIRA Project, Final Report: Epithermal gold deposit in Queensland, J.C Univ. Queensland, Australia, 245      p.
Hedenquist J. W. and White N.C., 2008, Epithermal gold deposits and Characteristics for  Exploration Guides, Society of  
     Resource Geology, 62 p.
Mandelbrote B., 2010, Fractal Geometry of Nature, 23st Edition (Revised & Updated), W.H Freeman & Company, New York:       433 p.
 Mehrnia S. R., 2012, Using Multifractal Peculiarities of ETM Spectrums for Realizing Gold Mineralization Potentials in
     Eastern Azerbaijan, NW of Iran, 6th SASTECH Int. Conference, Kuala lumpur, Malaysia, Paper ref. code: 6-13-11-0135, p147 – 155.