دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-120 
مدیریت کمی و کیفی آبخوان دشت رامهرمز با استفاده از مدل ریاضی در MODFLOW و MD3DMS

صفحه 1-8

منوچهر چیت سازان؛ سیده فاطمه موسوی؛ سید یحیی میرزائی؛ سعادت رستگار زاده