رخساره های الکتریکی و انطباق آنها با تراکم شکستگی ها در مخزن آسماری میدان نفتی لالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

آسماری رخساره های الکتریکی در میدان نفتی لالی واقعاً در 40 کیلومتری شمال غربی مسجد سلیمان ، با توجه به شرایط زمین شناسی و اشکال پتروفیزیکی مربوط به خصوصیات مخلوط ، تنظیم و استفاده از روش شبکه عصبی به صورت معمول انتخاب شده است. با مقایسه بین پلاتور تخلخل-اشباع آب و منحصر به فرد فشار موئینه حاصل نتایج آزمایشات ویژه مغزه ، محدوده خوشه ها (رخساره های الکتریکی) بر روی پلاتو مشخص شد. هر کدام از رخساره ها یا گونه های سنگی به کیفیت مطابق با رتبه بندی و در نهایت مدل نهایی به تمام چاههای مورد مطالعه بسط داده شد. شکست در اثر مخلوط کردن کیفیت ، تراکم آنها با استفاده از نمودارهای تصویرگر FMI و انحراف سرعت تعیین می شود. نتایج نشان داد که رخساره های الکتریکی مشابه ، بخاطر ترکیب سنگ شناسی متفاوت ، تأثیر بسیاری از شکستگی ها را در محدوده خود دارند.
 

کلیدواژه‌ها


پورقاسم، ب.، 1387، مطالعه مخزن آسماری میدان لالی،گزارش شماره 6206- پ ، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب.
خوشبخت، ف.، باقری، ع.م .، محمدنیا، م.، 1386، تحلیل شکستگیها و شناسایی تنشها در مخازن هیدروکربوری با استفاده از لاگهای تصویری، سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران- ایران، صفحه 833 تا 840.
روستایی، س.، شکرانه، ف.، رحیم پور بناب، ح.، کدخدایی ایلخچی، ع.، 1388، کاربرد نمودار انحراف سرعت در تعیین نوع تخلخل و روند تراوایی در میدان گازی پارس جنوبی، از مجموعه مقالات مجله اکتشاف و تولید، شماره56، صفحات57 تا 60 .
سروش نیا، م، کدخدائی ایلخچی، ع. ، نوری، ب.، 1391، بررسی روش­های خوشه­سازی در تعیین الکتروفاسیس­ها و نیز میکروفاسیس های مخزنی­ و با استفاده از اطلاعات پتروفیزیکی و پتروگرافی در سازند آسماری در یکی از میادین نفتی خلیج فارس، سی و یکمین همایش علوم زمین، آذرماه
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 1388، نقشه UGCمیدان لالی(چاههای حفاری شده) به شماره16,097
عوض علیپور، س، مجیدی، ر، 1388، مبانی مهندسی نفت، انتشارات نورپردازان، 437 ص.
غفوری، م.،1384، آنالیز شکستگی­ها و ژئومکانیک چاه با استفاده از نمودارهای تصویرگر، مجله اکتشاف و تولید، شماره 27، صفحه 11تا21.
مطیعی، ه.، 1374، زمین­شناسی نفت زاگرس، سازمان زمین­شناسی کشور،589 ص.
مطیعی،ه.،1387،زمین شناسی نفت سنگهای کربناتی1و2،انتشارات آرین زمین،891ص.
 
Al-Ameri, M. B., and Shebl, H., 2011, Reservoir Rock Typing of a Giant Carbonate Field, SPE Reservoir Characterisation and Simulation Conference and Exhibition, Abu Dhabi, UAE, Society of Petroleum Engineers.
Anselmetti, F.S., and Elberi, G.P., 1999, The velocity – deviation log: A tool to predict pore type permeability trends in carbonates drill holes from sonic & porosity or density logs, AAPG Bulletin, v. 83, no. 3, p.450-466.
Bagheripour Haghighi, M., Shabaninejad, M., and Afsari, K., 2011, A Permeability Predictive Model Based On Hydraulic Flow Unit for One of Iranian Carbonate Tight Gas Reservoir, SPE Middle East Unconventional Gas Conference and Exhibition, Muscat, Oman, Society of Petroleum Engineers.
Baouche, R., Nedjari, A. and Chaouchi, R., 2008, Analysis and interpretation of environment sequence models in Hassi R’Mel Field in Algeria, AAPG International Conference and Exhibition, Cape Town, South Africa, October 26-29.
Bourquin, S., Boehm, C., Clermonte, J., Durand, M. and Serra, O., 1993, Faciologic and sequential analysis of Sorted mid-west of the Basin of Paris starting from the well log data: Bulletin of the Geological Company of France, 2. Bull. Soc. Geol. Fr., t. 164, 2, p. 177-188.
Francesconi, A., Bigoni, F., Balossino, P., Bona, N., Marchini, F., and Cozzi, M., 2009, Reservoir rock types application - Kashagan, SPE/EAGE Reservoir Characterization and Simulation Conference, Abu Dhabi, UAE, Society of Petroleum Engineers.
Guadungo,F.M and  Nunziata,C.,1993, Seismic velocities of fractured carbonate rocks (Southen Apennis, Italy) : Geophysical Journal International, v.113 p. 739-746.
Hector H. Perez, Akhil Datta-Gupta, Mishra, S., 2003, The role of electrofacies, lithofacies, and hydraulic flow units in permeability predictions from well logs: A comparative analysis using classification trees, Society of Petroleum Engineers, October.
Jennings, J. B., 1987, Capillary pressure techniques: application to exploration and development geology: Journal Name: AAPG Bull., v. 71: 10, 1196-1209.
Kadkhodaie-Ilkhchi, A., Rezaee, M.R., and Moallemi, A., 2006, A fuzzy logic approach for estimation of permeability and rock type from conventional well log data: an example from the Kangan reservoir in the Iran, Journal Of Geophysics And Engineering, 356-369.
Khoshbakht,F., Memarian,H., Mohammadnia,M., 2009,  Comparison of Asmari, Pabdeh and Gurpi formation's fractures, derived from image log- Journal of Petroleum Science and Engineering 65–74.
Lee, S.H., and Dutta-Gupta, A., 1999, Electrofacies Characterization and Permeability Predictions in Carbonate Reservoirs: Role of Multivariate Analysis and Nonparametric Regression, SPE56658.
Lim, J., Kang, J.M., and Kim, J., 1999, Multivariate Statistical Analysis for Automatic Electrofacies Determination from Well Log Measurements, SPE 38028.
Serra, O., 1989. Formation MicroScanner Image Interpretation, Schlumberger Education Services.
Sharma, P., Mamgain, G, Bahuguna, V.K., and Lal, C., 2011, Improved Permeability Estimates in Carbonate Reservoirs Using Electrofacies Characterization: A Case Study of Mumbai High South, The 2nd South Asain Geoscience Conference and Exhibition,GEOIndia2011, 12-14th Jan, Gearter Noida, New Delhi, India
Sherkati, S. and Letouzey, J.,  2004, Variation of structural style and basin evolution in the Izeh Zone and Dezful Embayment, Central Zagros, Iran. 6th Middle East Geosciences Conference, GEO 2004.GeoArabia, Abstract, v. 9, no. 1, p. 131.
Stinco, L. P., 2006, Core and log data integration. The key for determining electrofacies, SPWLA 47th Annual Logging Symposium, Society of Petrophysicists& Well Log Analysts.
Van Buchem, F. S. P.,  Allan, T. L.,  Laursen, G. V.,  Lotfpour, M.,  Moallemi, A.,  Monibi, S.,  Motiei, H.,  Pickard, N. A. H.,  Tahmasbi, A. R., Vedrenne, V., and Vincent, B., 2010, Regional stratigraphic architecture and reservoir types of the Oligo-Miocene deposits in the Dezful Embayment (Asmari and Pabdeh formations) SW Iran, Geological Society, London, Special Publications, v. 329; p. 219-263.
Wyllie, M.R.J; Gregory, A.R., & Gardner, L.W., 1956, elastic wave velocities in heterogeneous & porous media. Geophysics, v.21, p.41-70.