دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-79