نویسنده = فرهاد احیاء
کانسارمس کوه توتو با سنگ میزبان آتشفشانی، استان سمنان: مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپ های پایدار کربن و اکسیژن

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 207-224

10.22055/aag.2021.35510.2176

امید جاوریانی؛ فرهاد احیاء؛ محمد علی علی آبادی؛ عباس عسگری؛ محمد مهری


ژئوشیمی و منشأ کانسار آهن منگنزدار شمس آباد، استان مرکزی

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 536-556

10.22055/aag.2020.34519.2146

زهره مربوطی؛ فرهاد احیاء؛ قدرت‌اله رستمی پایدار؛ سارا ملکی خیمه سری