اهمیت پالئواکولوژی گونه های Cladocoropsis mirabilis ,Neuropora lusitanica در پلاتفرم کربناته سازند اسفندیار در منطقه گزو(شرق ایران مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یزد

چکیده

در راستای پیشرفت در فهم تحولات اقلیم تتیس مرکزی در ژوراسیک بالایی ،مطالعه اسفنجهای کلسیفای در پلاتفرم کربناته اسفندیار بررسی گردید. برای اولین بار گونه کلسیفای Neuropora lusitanica به همراه تجمع قابل توجهی از اسفنج های دمواسپونژی که در تفسیر محیط دیرینه پلاتفرم کربناته سازند اسفندیار (در منطقه گزو در کوههای شتری در ایران مرکزی ) می توانند نقش موثری داشته باشند، شناسایی گردید. در بین این گروه از نمونه های اسفنجی، پس از Chaetetid های هیپرکلسفای ، گونه Cladocoropsis mirabilis فراوانی قابل توجهی دارند و گونه نوروپورا لوسیتانیکا به صورت نادر در سازند اسفندیار گسترش دارند. دراین پژوهش مشخص گردیده که نوسانات ورود مواد مغذی تاثیر مهمی در فهم تطابق و سازش شکلی اسفنج ها دارد. به طوری که پالئواکولوژی و محیط دیرینه متفاوت ، نقش موثری در الگوی پراکندگی گونه های اسفنجی در تتیس مرکزی در پلاتفرم کربناته اسفندیار در جنوب تتیس داشته است. در غیاب شبکه ریفی عظیم این گروه از اسفنجهای کلسیفای ، شکل آنها تحت تاثیر همزیستان، دیگر گروههای زیستی و نوسانات تولید کربنات در تتیس قرار داشته است. اشکال مختلف اسفنجی ، عدم تشکیل شبکه گسترده ریفی و همچنین وجود فرامینیفر Alveosepta jaccardi (Schrodt, 1894)در این سازند آهکی نشانگر تداوم پلاتفرم اسفندیار در طی اکسفوردین میانی-کیمریدجین پایینی در شرایط آب و هوایی نسبتا گرم و خشک می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
Adefris, D., Nton, M.E., Boboye, O.A., Atnafu, B., 2021. Benthic foraminiferal assemblages and biostratigraphy of the Antalo Limestone, Mekelle Basin. Northern Ethiopia. Revue de Micropaléontologie 70, 100479. https://doi:10.1016/j.revmic.2020.100479
Aghanabati, S.A., 1977. Étude géologique de la région de Kalmard (W. Tabas): stratigraphie et tectonique. Geological Survey of Iran. http://www.gsinet.ir/GetFile.aspx?m=244&f=213&e=pdf
Bagi, H., Atesampour, A., Rahimi, A., 2021. Environmental significance of benthic foraminifera and microfacies of central Tethyan Upper Triassic strata, central Iran. Stratygraphy 18(2), 89-102. https://www.micropress.org/microaccess/stratigraphy/issue-369/article-2230
Bagi, H., Tasli, K. Hamedani, A., 2006. Microfacies and paleoenvironmental interpretation of the Upper Jurassic Esfandiar Formation (east-central IRAN). Carbonates and evaporates 21, 115-123. https://doi.org/10.1007/BF03175661
Bagi, H., West, R.R., 2015. Microfacies and environmental significance of hypercalcified demosponges of the Upper Jurassic Esfandiar platform (Shotori Mountains, Tabas Block, eastcentral Iran). Carbonates Evaporates 30, 483–493. https://doi:10.1007/s13146-015-0269-y
Cladocoropsis mirabilis Felix, 1907 in Paleobiology Database (2022). The Paleobiology Database. Checklist dataset. https://doi.org/10.15468/zzoyxi accessed via GBIF.org on 2022-03-30.
Clark, G.N., Boudagher-Fadel, M.K., 2001. The larger benthic foraminifera and stratigraphy of the Upper Jurassic/Lower Cretaceous of Central Lebanon. Revue de micropaleontology 44(3), 215-232. https://doi: 10.22059/JGEOPE.2016.59089
El-Asaad, G.M.A., 1991. Oxfordian hermatypic coral from central Suadi Arabia, Geobios  24, 267–287.
 Fürsich, F.T., Wilmsen, M., Seyed-Emami, K., Majidifard, M.R., 2009. Lithostratigraphy of the Upper Triassic–Middle Jurassic Shemshak Group of Northern Iran. Geological Society, London, Special Publications 312 (1), 129-160. https://doi:10.1144/SP312.6 
Fürsich, F.T., Wilmsen, M., Seyed-Emami, K., Schairer, G. and Majidifard, M.R., 2003. Platform-basin transect of a Middle to Late Jurassic large-scale carbonate platform system (Shotori Mountains, Tabas area, east-central Iran). Facies 48(1), 171-198. https://doi.org/10.1007/BF02667538
Henriques, M.H., dos Reis, R.P., Garcia, G.G., João, P., Marques, R.M., Custódio, S., 2022. Developing paleogeographic heritage concepts and ideas through the Upper Jurassic record of the Salgado and Consolação geosites (Lusitanian Basin, Portugal). Resources Policy 76, 102594 https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102594
https://annali.unife.it/museologia/article/viewFile/521/465
https://searchworks.stanford.edu/view/3017148. https://searchworks.stanford.edu/view/3017148
Huckriede, R., Kürsten, M., Venzlaff, H., 1962. Zur Geologie des Gebietes zwischen Kerman und Sagand. https://www.schweizerbart.de/publications/detail/isbn/9783510967971
Kluyver, H.M., Griffis, R.J., Tirrul, R., Chance, P.N. and Meixner, H.M., 1983. Explanatory text of the Lakar Kuh Quadrangle Map 1: 250,000: Geological Survey of Iran. https://gsi.ir/Files/Congress/Lecture/Lecture/sedimentology/6.pdf
Leinfelder, R.F., Schlagintwelt, W., Werner, O., Erbli, M., Nose, D.U., Schmid, G., Hughes, W., 2005. Significance of stromatoporoids in Jurassic reefs and carbonate platforms-concepts and implications. Facies 51, 287–325. https://doi: 10.1007/s10347-005-0055-8
Leinfelder, R.R., Krautter, M., Nose, M., Ramalho, M.M., Werner, W., 1993. Siliceous sponge facies from the Upper Jurassic of Portugal. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 189,199-254.https://www.academia.edu/18063684/Siliceous_sponge_facies_from_the_Upper_Jurassic_of_Portugal
Ma, X., Xu, Z., Meert, J., Santosh, M., 2017. Early Jurassic intra‐oceanic arc system of the Neotethys Ocean: Constraints from andesites in the Gangdese magmatic belt, south Tibet. Island Arc 26(5), p.e12202. https://doi: 10.1111/iar.12202.
Nikitenko, B.L., Knyazev, V.G., Peshchevitskaya, E.B., Glinskikh, L.A., 2015. The Upper Jurassic of the Laptev Sea: interregional correlations and paleoenvironments. Russian Geology and Geophysics 56(8), 1173-1193. https://doi: 10.1016/j.rgg.2015.07.008
Ples, G., Schlagintweit, F., Lazar, I., Bucur, I.I., Sasaran, E., Gradinaru, M., 2021. Exceptionally preserved calcified sponge assemblages in Upper Jurassic carbonates of the eastern Getic Carbonate Platform (Southern Carpathians, Romania). Comptes Rendus Palevol, 20(31), 641-666.
Rusciadelli, G., Ricci, C. and Lathuilière, B., 2011. The Ellipsactinia Limestones of the Marsica area (Central Apennines): a reference zonation model for Upper Jurassic Intra-Tethys reef complexes. Sedimentary Geology, 233(1-4),  69-87. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2010.10.011
Ruttner, A., 1968. Geology of the Shirgesht area (Tabas area, east Iran). Geological Survey of Iran 4, 1-133.
Schlagintweit, F., 2005. Neogyroporella? gawlicki n. sp., a New Dasycladale from the Upper Jurassic–Lower Cretaceous Lärchberg Formation of the Northern Calcareous Alps, Austria. Geologia Croatica 58(2), 103-117. https://doi: 10.4154/GC.2005.05
Schlagintweit, F., Krajewski, M., 2015. Sarmentofascis? digitatus n. sp., a new cladocoropsid stromatoporoid from the Tithonian-early Berriasian (Late Jurassic-Early Cretaceous) of the Ay-Petri massif (Crimea Peninsula). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen
Senowbari-Daryan, B., Bucur, I.I., Abate, B., 1994. Upper Jurassic calcareous algae from the Madonie Mountains, Sicily. Beiträge zur Paläontologie Österreich-Ungarns und des Orients 19, 227-259.
Sepkoski, J.J., 2002. A compendium of fossil marine animal genera. Bulletins of American paleontology 363, 1-560 https://www.biodiversitylibrary.org/item/40634.
Sfidari, E., Sharifi, M., Amini, A., Zamanzadeh, S.M., Kadkhodaie, A., 2021. Reservoir quality of the Surmeh (Arab-D) reservoir in the context of sequence stratigraphy in Salman Field, Persian Gulf. Journal of Petroleum Science and Engineering 198, 108180. https://journals.scholarsportal.info/details/09204105/v198icomplete/nfp_rqotsrsisfpg.xml
Soffel, H.C. and Förster, H.G., 1984. Polar wander path of the Central-East-Iran Microplate including new results. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie-Abhandlungen, 165-172.
Stocklin, J., 1965. Geology of the Shotori range (Tabas area, east Iran). Geological Survey of Iran 3, 69. https://books.google.com/books/about/Geology_of_the_Shotori_Range_Tabas_Area.html?id=8lRPAQAAIAAJ
Termier, G., Termier, H., Ramalho, M., 1985. Spongiofaunes du Jurassique supérieur du Portugal. Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal 71(2), 197-222. https://www.lneg.pt/product/tomo-71-fasc-1-1985/
Termier, H., Termier, G., Vachard, D., 1977. On Moravamminida and Aoujgaliida (Porifera, Ischyrospongia): Upper Paleozoic “Pseudo Algae”. In Fossil Algae. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-66516-5_23
Wang, X., Lang, X., Klemd, R., Deng, Y., Tang, J., 2022. Subduction initiation of the Neo-Tethys oceanic lithosphere by collision‐induced subduction transference. Gondwana Research 104, 54-69.https://doi: 10.1016/j.gr.2021.08.012
Webby, B.D., Kershaw, S., 2011. Treatise Online, no. 25: Part E, Revised, Volume 4, Chapter 9B: External morphology of the Paleozoic Stromatoporoidea: Shapes and growth habits. Treatise Online.
West, R.R., 2011. Treatise Online, no. 21: Part E, Revised, Volume 4, Chapter 2B: Functional morphology of the fossil hypercalcified chaetetid-type Porifera (Demospongiae). Treatise Online. https://doi.org/10.17161/to.v0i0.4138
West, R.R., Vacelet, J., Wood, R.A., Willenz, P., Hartman, W.D., 2013. Hypercalcified extant and fossil chaetetid-type and Post-Devonian stromatoporoid-type Demospongiae: Systematic descriptions. Treatise on Invertebrate Paleontology on Line 58, 1-95. https://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/16731/3/FullText.pdf
Wilmsen, M., Fürsich, F.T., Seyed-Emami, K., 2003. Revised lithostratigraphy of the Middle and Upper Jurassic Magu Group of the northern Tabas Block, east-central Iran. Newsletters on Stratigraphy 39, 143-156. https://doi:10.1127/nos/39/2003/143
Wilmsen, M., Fürsich, F.T., Seyed-Emami, K., Majidifard, M.R., 2021. The Upper Jurassic Garedu Red Bed Formation of the northern Tabas Block: elucidating Late Cimmerian tectonics in east-Central Iran. International Journal of Earth Sciences 110(3), 767-790. https://doi.