بررسی شکل‌های مختلف گوگرد در خاک اطراف پالایشگاه گاز و ارتباط آن با سایر ویژگی‌های خاک، مثالی از شمال شرق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

برای بررسی کیفیت خاک در منطقه پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد از نظر سطح آلودگی به گوگرد تولیدی در این واحد صنعتی، 22 نمونه خاک از مناطق مجاور پالایشگاه و داخل آن برداشت شد. مقدار سولفات خاک در سه شکل قابل‌حل در آب، جذب شده و متصل به کربنات‌ها بهترتیب توسط آب دیونیزه، محلول M 032/0 NaH2PO4 و M 1 HCl استخراج شد. غلظت سولفات مجموع به روش هضم کامل خاک توسط مخلوطی از HF، HCl و HNO3 تعیین شد. مقدار ماده آلی و غلظت آنیون‌های کربنات و بیکربنات موجود در نمونه‌های خاک به روش تیتر کردن تعیین شد. در تمام نمونه‌های خاک برداشت شده، به ترتیب سولفات آلی، متصل به کربنات‌ها، قابل‌حل در آب و در نهایت جذب شده بیشترین غلظت را داشتند، که درمورد نمونه‌های خاک داخل پالایشگاه نه تنها این امر مشخص بود، بلکه از نظر تمامی این اشکال سولفات، غلظت بیشتری را نسبت به سایر نمونه‌ها نیز نشان دادند. شکل سولفات قابل‌حل در آب رابطه معکوسی با pH خاک داشت که نشان داد وجود سولفات توانسته تا حدودی موجب اکسیداسیون گوگرد و ترکیبات آن و غلبه محیط اسیدی در خاک شود.

کلیدواژه‌ها


Afshar Harb, A., 1982. 1:250000 Geological map of Sarakhs, (No.1.4), Ministry of petroleum, Tehran.
Afshar Harb, A., 1997. Geology of Koppeh-Dagh, Geological Survey of Iran, Tehran, p.275.
Asghari Jafar Abadi, M., Soltani, A., Mohammadi, M., 2013. Statistics series: correlation and regression. Journal of Diabetes and Lipids of Iran 12, 479-506.
Balik, J., Kulhanek, M., Cerny, J., Szakova, J., Pavlikova, D., Cermak, P., 2009. Differences in soil sulfur fractions due to limitation of atmospheric deposition. Plant and Soil Environment 55, 344-352.
Bertrand, R.A., 1973. Reclaiming of Soils Made Barren by Sulphur from Processing Plants. Dissertation, University of Alberta, Canada.
Blair, G.J., Chinoim, N., Lefroy, R.D.B., Anderson, G.C., Crocker, G.J., 1991. A soil sulfur test for pastures and crops. Australian Journal of Soil Research 29, 619–626.
Bouranis, D.L., Chorianopoulou, S.N., Margetis, S., Saridis, G.L., Sigalas, P.P., 2018. Effect of elemental sulfur as fertilizer ingredient on the mobilization of Iron from the iron pools of a calcareous soil cultivated with Durum Wheat and the crop’s iron and sulfur nutrition. Agriculture 8, 10-17.
Brocks, J.J. Summons, R.E., 2003. Sedimentary hydrocarbons, biomarkers for early life. Treatise on Geochemistry 8, 63-115.
Carter, M.R., Gregorich, E.G., 2008. Soil Sampling and Methods of Analysis, 2th edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, United States of America, p.1263.
Charman, P.E.V., Roper, M.M., 2007. Soil Organic Matter: Their Properties and Management, 3th edition, Oxford University Press, Melbourne, p.320.
Chavoshi, B., Masoudi Nezhad, M.R., Adib Zadeh, A., 2011. Evaluation the amount of emission and sulfur dioxide emission factor from Tehran Oil Refinery. Iranian Journal of Health Environment 4, 233-244.
Chen, B., Shan, X., Shen, D., Mou, S., 1997. Nature of the HCl-soluble sulfate in the sequential extraction for sulfur speciation in soils. Fresenius Journal of Analytical Chemistry 357, 941-945.
Edwards, P., 1998. Sulfur Cycling, Retention, and Mobility in Soils: A Review (NE-250), United States Department of Agriculture (USDA), United States of America, p.22.
Farooq, M., Bakhtiar, M., Ahmed, S., Ilyas, N., Iltaf Khan., Saboor, A., Solangi, I.A., Ali Yar Khan., Shoaib Khan, Imran Khan., 2018. Influence of sulfur and boron on the growth and yield of Broccoli. International Journal of Environmental & Agriculture Research 4, 9-16.
Graveland, D.N., Kacsinko, F., 1974. Subsurface Disposal of Elemental Sulphur, Alberta Environment, Canada, p.56.
Havlin, J.L., Beaton, J.D., Tisdale., S.L., Nelson, W.L., 2004. Soil Fertility and Fertilizers: An Introduction to Nutrient Management, Pearson Education Incorporation, Singapore, p.250.
Huang, P.M., Schnitzer, M., 1986. Interactionsof Soil Minerals with Natural Organics and Microbes, Soil Science Society of America Publication, Medison, p.593.
Ivanov, M.V., Freney, J.R., 1983. The Global Biogeochemical Sulfur Cycle, John Wiley & Sons Incorporation, New York, p.465.
Jaefari Haghighi, M., 2003. Main physical and chemical sampling and analyses emphasizing theory and applied principles, Nedaye Zohaa Publication, Sari, p.115.
Jangjoo, M., Ejtehadi, H., Danesh, S., 2008. Introduction to suitable plant species to farm in around gas refinery of Sarakhs. Research plan. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad.
Jung, K., Ok, Y., Chang, S., 2011. Sulfate adsorption properties of acid-sensitive soils in the Athabasca oil sands region in Alberta, Canada. Chemosphere 84, 457-463.
Karimizarchi, M., Aminuddin, H., 2015. Effect of elemental sulphur on soil micronutrients mobility. Journal of Agricultural Science and Food Technology 1, 34-42.
Kavosh-Pay Advisor Engineering Company., 2010. The successive studies of water resources in Sarakhs region: Environmental report. Regional water incorporation of Khorasan Razavi, Mashhad, p.253.
Landers, D.H., David, M.B., Mitchell, M.J., 1983. Analysis of organic and inorganic sulfur constituents in sediments, soils and water. International Journal of Analytical Chemistry 14, 245–256.
Little, D.N., Syam, N., 2009. Recommended Practice for Stabilization of Sulfate Rich Sub grade Soils, Texas Transportation Institute, Texas A&M University, Texas, p. 56.
Liu, F., He, J., Colombo, C., Violante, A., 1999. Competitive adsorption of sulfate and oxalate on goethite in the absence or presence of phosphate. Soil Science 164, 180–189.
Marsh, K.B., Tillman, R.W., Syers, J.K., 1987. Charge relationships of sulfate sorption by soils. Soil Science Society of America Journal 51, 318–323.
Martinez, C.E., Kleinschmidt, A.W., Tabatabai, M.A., 1998. Sulfate adsorption by variable charge soils: effect of low-molecular weight organic acids. Biology and Fertility of Soils 26, 157– 163.
Maynard, D.G., Germida, J.J., Addison, P.A., 1986. The effect of elemental sulfur on certain chemical and biological properties of surface organic horizons of a forest soil. Canadian Journal for Research 16, 1050-1054.
Momeni, M., Faal Ghayyumi, A., 2009. Comparison of regression analysis types to accounting data. Journal of Accounting researches and Audit 16, 103-112.
Morche, L., 2008. S-Flusse und raumliche Veranderungen anorganischer und organischer Schwefelfraktionen im Boden sowie deren An- und Abreicherung in der Rhizosphare landwirtschaftlicher Kulturpflanzen unter partiellem Einsatz des Radioisotops 35S. Ph.D thesis. Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat, Bonn.
Munoz, S.I., 2007. Ecological Research Progress, Nova Science Publishers, New York, p.225.
Neeley, F., Heguy, D., Karr, J., 2010. Sulfur: At the Crossroads of Energy, the Environment, and Agriculture. Fertilizer International 388, 68-72.
Nriagu, J.O., Soon, Y.K., 1985. Distribution and isotopic composition of sulfur in lake sediments of northern Ontario. Geochimica et Cosmochimica Acta 49, 823–834.
Oldham, L., 2011. Secondary Plant Nutrients: Calcium, Magnesium, and Sulfur (POD-04-11), Mississippi State University Extension Service, United States of America, p.4.
Orem, W., Gilmour, C., Axelrad, D., Krabbenhoft, D., Scheidt, D., Kalla, P., McCormick., Gabriel, M., Aiken, G., 2013. Sulfur in the South Florida Ecosystem: Distribution, Sources, Biogeochemistry, Impacts, and Management for Restoration. Critical Reviews in Environmental Science and Technology 41, 249-288.
Padideh, Y., 2006. Geochemical assessment of gas reservoirs of Koppeh-Dagh basin. Dissertation. Amir Kabir University, Tehran.
Pawels, J.M, Van Ranst, E., Verloo, M., Mvondo, Z.A., 1992. Soil and Plant Analysis, Sheffield Academic Press, Bruxelles, p.225.
Pritzel, J., Mayer, B., Legge, A., 2004. Cumulative impact of 40 years of industrial sulfur emissions on a forest soil in west-central Alberta (Canada). Environmental Pollution 132, 129-144.
Rathore, S.S., Shekhawat, K., Kandpal, B.K., Premi, O.P., Singh, S.P., Singh, G.C., Singh, D., 2015. Sulphur management for increased productivity of Indian mustard: a review. Annals of Plant and Soil Research 17, 1-12.
Rezaei, S., Khavazi, K., Nezami, M.T., Saadat, S., 2015. Effects of elemental sulfur and soil compaction on microbial biomass carbon and soil enzyme activities. International Journal of Biosciences 6, 7-14.
Riordan, D., Adeeb, F., 2004. Air Quality Monitoring for Sulfur Dioxide in Metropolitan Adelaide, Environment Protection Authority, Adelaide, p.27.
Rodrigues, A.L., Rossete, M., Bendassolli, J.A., Trivelin, P.C.O., 2008. Organic Sulfur Oxidation to Sulfate in Soil Samples for Total Sulfur Determination by Turbidimetry. Revista Brasileira de Ciência do Solo 32, 2547-2553.
Rodriguez, N., McLaughlin, M., Pennock, D., 2018. Soil Pollution, A Hidden Reality, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, p.160.
Salim Pour, S., 2011. Effect of sulfur on increase yield and improve agricultural products (Nutritional and corrective role in calcareous soils) and its importance to use, Agricultural Promotion Coordination Management Publication, Ahvaz, p.21.
Sankhyan, N.K., Kumari, N., Dutta, J., Sharma, S., Sharma, G.D., 2014. Status and distribution of sulfur in acidic alfisols of District Kangra, Himachal Pradesh. Communications in Soil Science and Plant Analysis 46, 1659-1667.
Schonhof, I., Blankenburg, D., Muller, S., Krumbein, A., 2007. Sulfur and nitrogen supply influence growth, product appearance, and glucosinolate contents of broccoli. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 170, 65-72.
Schwertmann, U., 1985. The effect of pedogenic environments on iron oxide minerals Advances in Soil Science 1, 171–200.
Shahid Hashemi Nezhad Gas Refining Company, 2011. The comprehensive information of Shahid Hashemi Nezhad gas refining incorporation (Khangiran). National Gas Company of Iran, Mashhad, p.85.
Shan, X., Chen, B., Jin, L., Zheng, Y., Hou, X., Mou, S., 1991. Determination of sulfur fractions in soils by sequential extraction, inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy and ion chromatography.  Chemical Speciation and Bioavailability 4, 97–103.
Shoji, S., Fujiwara, Y., 1984. Active aluminum and iron in the humus horizons of Andosols from Northeastern Japan: their forms, properties, and significance in clay weathering. Soil Science 137, 216– 226.
Skwierawska, M., Zawartka, L., Skwierawski, A., Nogalska, A., 2014. The effect of different sulfur doses and forms on changes of soil heavy metals. Plant and Soil Environment 58, 135-140.
Spencer, K., Freney, J.R., 1960. A comparison of several procedures for estimating the sulfur status of soils. Australian Journal of Agricultural Research 11, 948 – 959.
Srinivasulu, M., Mohiddin, G., Quimbiulco, K., Rueda Ortiz, D., Tirado, J., Rangaswamy, V., 2015. Effect of Pesticides Alone and in Combinations on Sulphur Oxidation in Soils. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences 4, 412-418.
Tabatabai, M.A., 1982. Methods of Soil Analysis: Chemical and microbiological properties, American Society of agronomy, Soil Science Society of America, Madison, p.560.
 Thi Lan, B.N., Kobayashi, T., Suetsugu, A., Tian, X., Kameya, T., 2018. Estimating the possibility of surface soil pollution with atmospheric lead deposits using the ADMER model. Sustainability 10, 1-12.
Walkley, A., Black, I.A., 1934. An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter, and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science 34, 29-38.  
Wedepohl, K.H., 1978. Handbook of Geochemistry, Springer-Verlag, Berlin, p.563.
Yu, T.R., 1997. Chemistry of Variable Charge Soils, Oxford University Press, New York, p.500.