نویسنده = علی یساقی
دگرشکلی جوان ستبرپوسته و نازک پوسته زاگرس شرقی (کمان فارس)

دوره 6، شماره 3، مهر 1395، صفحه 56-73

10.22055/aag.2016.12635

سید عباس عطاپورفرد؛ علی یساقی؛ مهناز رضائیان؛ Massimiliano Zattin


تحلیل ساختاری سه بعدی از تاقدیس سفیدزاخور در پهنه فارس، به منظور تعیین هندسه افق مخزن گازی پرموتریاس

دوره 3، شماره 4، دی 1392، صفحه 10-18

مهدی نجفی؛ علی یساقی؛ جاما ورجس؛ عباس بحرودی؛ شهرام شرکتی