استفاده از روش رفع پیچش برای از بین بردن اثر انبارش چاه در تعیین پارامترهای مخازن نفتی با استفاده از ابزار چاه آزمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نفت، دانشگده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی نفت، گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه، ایران

3 گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران

چکیده

چاه‌آزمایی یکی از روش‌های مهندسی مخازن جهت شناخت مشخصات چاه، مخزن و محدوده‌ی آن است. با چاه‌آزمایی می‌توان برخی از ویژگی‌های مهم مخازن مانند نفوذپذیری، فشار اولیه، اثر پوسته، هندسه مخزن را محاسبه نمود. بنابراین ارزیابی شرایط تولید چاه، اخذ نمونه‌های سیال و پیش‌بینی سناریوهای توسعه میدان از طریق چاه‌آزمایی میسر خواهد بود. تحلیل و بررسی داده‌های چاه‌آزمایی از تغییر فشار ته‌چاهی بر حسب زمان انجام می‌شود. از آنجا که در زمان‌های آغازین چاه‌آزمایی، تغییرات دبی ته‌چاهی به علت اثر انبارش چاه بسیار زیاد است؛ تفسیر داده‌های چاه‌آزمایی که زمان کوتاهی دارند بسیار مشکل می‌باشد. به همین دلیل نیاز به اندازه‌گیری دقیق دبی از آغاز آزمایش می‌باشد؛ همچنین دستگاه‌های اندازه‌گیری درون‌چاهی بسیار پرهزینه بوده و دقت آن‌ها در دبی‌های پایین، کم است. در صورت مقدور نبودن چاه‌آزمایی طولانی‌مدت، اخذ حداکثر اطلاعات از انجام یک آزمایش نرمال با استفاده از روش‌های تفسیر و آنالیز، بهترین جایگزین است. روش حذف پیچش یکی از روش‌های تفسیر و استخراج اطلاعات چاه‌آزمایی است. روش‌های متفاوتی از حذف پیچش بکار برده می‌شود تا بتوان داده‌های آغازین فشار که تحت تأثیر اثر انبارش می‌باشند را تفسیر نمود. در این پژوهش، جهت تفسیر چاه‌آزمایی در سه چاه از یک مخزن شکافدار ایران، فقط از پاسخ فشاری مربوط به ناحیه انبارش چاه استفاده شده است و نتایج بدست آمده با روش‌ تفسیر چاه‌آزمایی هرنر مقایسه شد. همچنین، در این مطالعه برای حذف پیچش از سه روش موازنه مواد، بتا و راسل استفاده شد، که نتایج بدست آمده نشان دهنده کارایی نسبی و دقت مناسب این روش‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Bourdet, D., Whittle, T., Douglas, A., Pirard, Y., 1983. A new set of type curves simplifies well test analysis. World oil  196, 95-106.
Earlougher, R.C., 1977. Advances in well test analysis. Henry L. Doherty Memorial Fund of AIME New York. P. 264.
Gladfelter, R., Tracy, G., Wilsey, L., 1995. Selecting wells which will respond to production-stimulation treatment. Drilling and Production Practice conference. American Petroleum Institute.
Gravand, R., Nakhai, A., Abbasi, M., 2021. Performance evaluation of matrix acidizing operation in a multi-layer carbonated condensate gas tank by combining the results of well test analysis and interpretation of the production chart. Advanced Applied Geology 11, 838-855. https://doi.org/10.22055/aag.2020.34456.2144.
Gringarten, A., Ramey Jr., H., Raghavan, R., 1975. Applied pressure analysis for fractured wells. Journal of Petroleum Technology  27, 887-892.  https://doi.org/10.2118/5496-PA.
Johnston, J.L. 1992. Variable rate analysis of transient well test data using semi-analytical methods, Texas A&M University.
Joseph, J.A., Koederitz, L.F., 1982. A simple nonlinear model for representation of field transient responses. Society of Petroleum Engineers  Conference proceedings.
Kuchuk, F.J., 1990. Gladfelter deconvolution. SPE Formation Evaluation 5, 285-292.
Matthews, C.S., Russell, D.G., 1967. Pressure buildup and flow tests in wells. Henry L. Doherty Memorial Fund of AIME. P. 27
Ramey Jr, H., 1970. Short-time well test data interpretation in the presence of skin effect and wellbore storage. Journal of Petroleum Technology  22, 97-104.  https://doi.org/10.2118/2336-PA.
Russell, D.G., 1966. Extensions of pressure build-up analysis methods. Journal of Petroleum Technology 18, 1,624-621. https://doi.org/10.2118/1513-PA.
Van Everdingen, A., Hurst, W., 1949. The application of the Laplace transformation to flow problems in reservoirs. Journal of Petroleum Technology  1, 305-324. https://doi.org/10.2118/949305-G.