بررسی ریزرخساره ها، مدل رسوبی و خصوصیات ژئوشیمی آلی سازند گرو در تاقدیس خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

به‌منظور مطالعه‌ی بایواستراتیگرافی، محیط رسوبی و ژئوشیمی آلی سازند گرو، یک برش سطح‌الارضی در تاقدیس خرم‌آباد انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. این برش دارای ضخامت 137.5 متر بوده است. مطالعه مقاطع میکروسکوپی سازند گرو به سن کرتاسه پیشین و بررسی خصوصیات فسیل شناسی و بافتی نمونه ها اعم از فراوانی آلوکم‌های اسکلتی و غیر اسکلتی، سیمان، ذرات آواری و ماتریکس منجر به شناسایی 8 ریزرخساره متعلق به کمربند نواحی عمیق دریایی در توالی مورد مطالعه شده است. همچنین مدل رسوبی پیشنهادی سازند گرو براساس ریزرخساره های تعیین شده پلتفرم کربناته ازنوع رمپ می باشد. در این پژوهش ارزیابی خصوصیات ژئوشیمی آلی سازند گرو در تاقدیس خرم آباد به روش پیرولیز راک-اولII انجام شد. بر اساس آنالیز داده‌های موجود، کروژن از نوع III ارزیابی گردید. درصد کربن آلی کل نمونه های این واحد سنگی نسبتا ضعیف و در حدود 28/1 -24/0 درصد است. نمونه های سازند گرو در تاقدیس خرم آباد پتانسیل ضعیفی جهت تولید هیدروکربن دارند. باتوجه به اینکه شاخص هیدروژن نمونه های سازند گرو بین 250-50 mgHc/gRock است، بنابراین به نظر می رسد توان و پتانسیل سازند گرو در این نمونه ها بیشتر معطوف به تولید هیدروکربن های سبک (گازی) باشد.

کلیدواژه‌ها


Asadi Mehmandosti, E., Alizadeh, B., Adabi, M.H., 2011. Geochemical Evaluation of Source Rocks and Crude Oils of Marun Oil Field with Rock-Eval Pyrolysis (VI) and Gas Chromatography Instruments. Earth Sciences 82, 31-38 (in Persian).
Casey, R.E.P., 1997. The ecology and distribution of recent radiolarian, Oceanic Micropaleontology, Academic Press, London 2, pp. 809-845.
Dunham, R.J., 1962. Classification of carbonate rock according to depositional texture, classification of carbonate rock. American Association of Petroleum Geologists Memoir 1, 108-121.
Eberli, G.P., 1987. Calcareous Turbidites and their relationship to sea- level fluctuations and tectonism, in: Einsele, G., Ricken, W., Seilacher, A., 1991. Cycles and events in stratigraphy, Springer- Verlag, pp. 340- 359.
Espitalie, J., Deroo, G., Marquis, F., 1985. La pyrolysis Rock-Eval at ses applications Revue Institue France-aisdu Petrol, part I, V. 40, pp 563-587.
Flügel, E., 2004. Microfacies of carbonate Rocks,  Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 976.
Föllmi, K.B., 2012. Early Cretaceous life, climate and anoxia. Cretaceous Research 35, 230–257.
Haas, J., Tardy-Filacz, E., 2004. Facies changes in the Triassic-Jurassic boundary interval in an intraplatform basin succession at Csovar (Transdanubian  Range,  Hungary). Sedimentary Geology 168, 19-48.
Hunt, J.M., 1996. Petrpleum geochemistry and geology, W. H. Freeman and Company, New York, pp. 743.
Jafarian, M.B., Abdolahi, M,T., Goodarzi, G.H., Allahyari, M., Pirhadi, G.H., Partoazar, H., 2011. Khorram Abad geological map, 1: 25000, Geological Survey & Mineral Exploration of Iran.
Jamalian, M., Adabi, M.H.,  Moussavi, R.,  Sadeghi, A., 1991. Geochemistry and petrography of Garau Formation with Neocomian-Aptian age in type section (Kabir Kuh, Ilam Province). Journal of Stratigraphy and Sedimentology Researches 27, 1-26 (In Persian).
James, G.A., Wynd, J.G., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement, area. The American Association of Petroleum Geologists Bulletin 49, 2182-2245.
Jones, R.W., 1987. Organic Facies. In: J. Brooks and D. Welte (Eds.) Advances in Petroleum Geochemistry, Academic Press, London 2, 1-90.
Katz, B.J., 1983. Limitation of Rock-Eval pyrolysis for typing organic matter. Organic Geochemistry 4, 195-199.
Motei, H., 1996. Petroleum Geology of Zagros, Geological Survey of Iran, pp.537 (in Persian).
Motiei, H., 1993. Stratigraphy of Zagros. In: Treatisie of Geology of Iran, Geological Survey of Iran, pp. 583 (In persian).
Navidtalab, A., Rahimpour Bnoab, R., Nazari-Badii, A., Sarfi, M., 2013. Challenges in deep basin sequence stratigraphy: A case study from the Early–Middle Cretaceous of SW Zagros. Facies 60, 195-215.
Pasley, M., Gregory, W., Hart, G.F., 1991. Organic matter variations in transsgressive and regressive shale. Organic Geochemistry 17(4), 483-509.
Pedley, M., 1998. A review of sediment distributions and processes in Oligo- Miocene ramps of Southern Italy and Malta (Mediterranean divide). In: Wright V.P. Burchette T.P. (eds.) Carbonate ramps. Geological Society 149, 163- 180.
Peters, K.E., 1986. Guidelines for evaluating petroleum source rock using programmed pyrolysis. AAPG Bulletin 70, 318- 329.
Peters, K.E., Moldowan, J.M., 1991. Effects of source, thermal maturity, and biodegradation on the distribution and isomerization of homohopanes in petroleum. Organic Geochemistry 17, 47- 61.
Saremi, N., Alavi, S.A., Yassaghi, A., Farahpour, M.M., 2018. Structural Evolution of Khorram Abad anticline. Tectonics 5, 60 (in Persian).
Tucker, M.E., Calvet, F., Hunt, D., 1993. Sequence stratigraphy of carbonate ramps: systems tracts, models and application to the Muschelkalk carbonate platform of eastern Spain. In: Posamentier, H.W., C.P. Summerhayes, B.U.  Haq, and G.P.  Allen, SequenceStratigraphy and Facies Associations, V. 18. International Association of Sedimentology, Special Publication, pp. 397-415.
Wilson, J.L., 1975. Carbonate Facies in Geological History, Springer, Berlin, pp. 471.
Yousefi, M., Nazari Badie, A., 2015. Characterizations of organic matter in the Garau Formation (Early Cretaceous), in the South of Lorestan. Applied Sedimentology 5, 1-13 (in Persian).