میکروفاسیس و محیط بخش 5 سازند گچساران درمیدان نفتی منصورآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رسوب شناسی دانشگاه فردوسی، مشهد

2 هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

      سازند گچساران به لباس پوشیده سنگ مخزن نفتی آسماری در حوضه زاگرس باعث می شود که در صورت لغو شدن دزفول- ​​لرستان تا حوض خلیجفارس گسترش می یابد. ضخامت لایه ای تشکیل شده از این بخش به تدریج از قاعده به سمت بالا ، کاهش پیدا کرده است و مهم لیتوژی آن شامل انیدریت ، مارنهای خاکستری و قرمز ، نمک و لایه لایه آهکی موجود است. مطالعات پتروگرافی این بخش بافت های نودولار ، جانشینی ، اینترنتی ، پورفیروبلاستیک ، جریانی ، اسفرولیتی ، لانهزنبوری ، چوب کبریتی مشاهده شده است. در مطالعات پتروگرافی 3 کمربند محیط بالاتر از جزر و مدی (Supratidal) ، بین جزر و مدی (Intertidal) و لاگون (Lagoon) که همگی مربوط به ناحیه پشت رمپی یک پلاتفرم کربناته میباشند ، شناسایی شد. تغییر عمودی میکروفاسیسها محیط رسوبگذاری بخش 5 سازند گچساران را یک پهنه وسیع سبکه لاگونی توصیف می کند. که در هر مرحله پیش دریا ، مارنها و کربناتهای محیط لاگونی و مادستونهای فاقد فسیل پنهاهای جزر و مدی تشکیل گردیده است. پس از افزایش تبخیر باعث ایجاد یک فاز پسروی شده که در نتیجه آن بلورهای انیدریت (ژیپس) در یک محیط سبحان گسترش یافته است. پسروی دریا در آخرین مرحله ، به شکل گیری یک کفه نمکی شده است که لایه های نمکی در آن رسوب انجام داده اند. هیچ سازنده گچساران پوشیده از مخلوط نفت و گاز و همچنین نقش آن را در عنوان مرز بین سازنده های پرفشار و کم فشار (نقطه جدایی) باعث می شود که این سازنده در مطالعات رسوبشناسی و چینی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عبدالرحیمی، ق.، 1391. مطالعه سنگ‌شناسی و مدل ساختمانی سازند گچساران در میدان نفتی مارون با استفاده از روش­های زمین آماری، مجله­ی زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 6، ص 21-31.
متقی، س ف.، 1391. بررسی اثر سازند گچساران بر سبک چین‌خوردگی واحدهای سنگ پوشاننده آن در محدوده میدان­های نفتی لالی، پاپیله و زیلایی، کمربند زاگرس چین خورده – رانده، مجله زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 4، جلد 1، ص 71-81.
موسوی حرمی، ر، محبوبی، ا.، 1383، سنگ‌شناسی رسوبی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 493ص45
Bahroudi, A., and Koey, H.A., 2004, Tectono-sedimentary framework of the Gachsaran Formation in the Zagros foreland basin, Marine and Petroleum Geology, v. 21, p. 1295-1310
Dunham, R.J., 1962, Classification of carbonate rocks according to depositional texture, Ham, W.E., ed., Classification of Carbonate Rocks: Memoir, American Association of Petroleum Geologists, P.108-121.
Flugel, E., 2004, Microfacies of Carbonate Rocks. Analysis, Interpretation and Application New York,Springer-Verlag, 976 p                        
Schereiber, B. C., and El Tabakh, M., 2000, Depositional and early alteration of evapotate,Sedimentology, v. 47, p. 215-238
Tucker, M. E., 1999, Sabkha cycles, stacking patterns and controls: Gachsaran (Lower Fars/Fatha) Formation, Miocene, Mesopotamnian Basin, Iraq. NeuesJahrbuchfürGeologie und Paleontologie, Abhandlungen, 214, p. 45-69.
Wilson, J. L., 1975, Carbonat facies in Geological History, HeidelbergSpringer, 471 p.145
Ziegler, M. A., 2001, Late Permian to Holocene Paleofacies Evolution of the Arabian Plate and its Hydrocarbon Occurrences, GeoArabia, Vol. 6, No. 3