زمین شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای آذرین مرتبط با کانسار اسکارن آهن چالو، جنوب دامغان، استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه دامغان دانشکده علوم زمین

چکیده

کانسار اسکارن آهن چالو در جنوب دامغان واقع شده است. توده های آهکی همراه با سنگهای آتشفشانی با ترکیب آندزیت و آندزیت داسیتی سنگ میزبان کانی زایی در این کانسار می تواند باشد. توده های نفوذ مرتبط با کانی زایی اسکارنهن چالو از نوع دیوریت می تواند باشد. توده های نفوذی این کانسار را به دلیل ژئوشیمیایی از نوع کالک آلکالن وجود دارد و دارای ماهیت متاآلومین متعلق به نوع گرانیتوئیدهای نوع من است که باعث آتش سوزی می شود. آنومالی منفی عناصر با پتانسیل یونی بالا (HFSE) مانند ، P Nb ، Ti ، Ta و آنومالیهای مثبت K ، Pb یک جایگاه کمان قاره مرتبط با فرورانش را برای این توده های نفوذی پیشنهاد می کند. مقدار SiO 2 توده های نفوذ کانسار چالو با ترکیب ترکیب توده های نفوذ مرتبط با کانی زایی اسکارن آهن جهانی مطابقت دارد. مقادیر اکسیدهای اصلی Al 2 O 3 ، TiO 2 ، MgO، p 2O 5 این توده ها با ترکیب متوسط ​​توده های نفوذی مرتبط با کانی زایی اسکارن آهن و مس جهانی همخوانی دارند. نسبتهای Rb / Nb ، Rb / Ba و Zr / TiO 2 متن مشابه نفوذی است که مانند سایر مواد تقویت شده مرتبط با کانسارهای اسکارن مس است و همچنین مقادیر Y + Nb دارای این توابع با کانسارهای اسکارن آهن و مس همخوانی جهانی است. نسبت Ga / Al کانسار آهن چالو نیز با مقدار این نسبت در توده های شما با توانایی ایجاد کانسارهای اسکارن آهن همچنین همخوانی خوبی نشان می دهد. مقایسه ترکیب متوسط ​​نفوذ کانسار چالو با ترکیبی از ترکیبات مختلف نفوذ کانسارهای اسکارن آهن و مس ، پیشنهاد اکتشاف احتمالی مس در کانسار چالو را یادآوری می کند.
 

کلیدواژه‌ها


اشراقی، س.، الف.، جلیلی، الف.، 1385، نقشه زمین شناسی 100000/1 معلمان، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور
Chappell, B.W., White, A.J.R. (2001) two contrasting granite types: 25 years later, Australian journal of earth sciences, 48, 489-499.
 Condi, K.C. (1989), geochemical changes in basalts and andesites across the Archean-Protrozoic boundary: Identification and significances, Lithos, 23, 1-18.
 Irvine, T. N., Baragar, W. R. A. (1971), A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks, Canadian Journal of Earth Sciences, 8, 523–548.
Maniar, P.D., and Picooli, P.M. (1989) Tectonic discrimination of granitoids, Geo. Soc. Of Am. Bull., Vol. 101, 635-643.
 Meinert, L. (1995), Compositional variation of igneous rocks associated with skarn deposits— chemical evidence for a genetic connection between petrogenesis and mineralization. Mineralogical Association of Canada Short Course Series vol. 23, 401–418.
 Muller, D., Groves, D. L., Stumpfl, E. F. (1993), Potassic igneous rocks and shoshonites aspotential exploration targets. In: IAVCEI, General Assembly, Canberra, September 1993,
 
Ancient Volcanism and Canberra, 76p.
 
 Pearce, J.A., Harris, B.W., and Tindle, A.G. (1984), Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. J. Petrol., 25, 956-983.
Schandl, E.S., and Gorton, M.P. (2002), application of high field strength elements to discriminate tectonic settings in VMS environments, Economic Geology, 97, 629-642.
 Shand S.J. (1943), Eruptive Rocks. Their genesis, composition, classification and their relation to deposits. Thomas Murby and Co, London, pp.448.
 
 Sun, S.S., McDonough, W.F. (1989), chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: Implications for mantle composition and processes. Geological Society of London Special Publication, v.42, 313-376.
 Wilson, M. (1989), Igneous Petrogenesis. Unwin Hyman, London, 461p.
 
Vry, V. H., Wilkinson, J. J., Seguel, J., and Millan, J. (2010), Multistage Intrusion, Brecciation, and Veining at El Teniente, Chile: Evolution of a Nested Porphyry System, Economic Geology, 105, 119–153.
 
Muller, D., Groves, D. L., Stumpfl, E. F. (1993), Potassic igneous rocks and shoshonites aspotential exploration targets. In: IAVCEI, General Assembly, Canberra, September 1993, Ancient Volcanism and Modern Analogues, Abstracts. International Association for Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior”, Canberra, 76p.