سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فرم اشتراک

 

 

 

               مجله علمی- پژوهشی

مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته

(دانشگاه شهید چمران اهواز)

 

             قبلا مشترک بوده ام                                                     قبلا مشترک نبوده ام

                 اشتراک کتابخانه  / نام کتابخانه ...............................................................................................

                 اشتراک سازمان، موسسه  / نام سازمان یا موسسه: ..................................................................

                 اشتراک شخصی / نام و نام خانوادگی: .....................................................................................

 

        نشانی دقیق: ...............................................................................................................................

            تلفن: ............................. دورنگار: .......................... پست الکترونیک: ...........................................

 

            به پیوست رسید بانکی به شماره..................... به مبلغ...................... ریال بابت اشتراک سال.............

            شماره ................ الی …............. یا خرید تک شماره (های) ................. ارسال می گردد.

 

 

                                        تاریخ و امضاء

 

 

بهای اشتراک تک شماره  10000 ریال است.

 

 

مبلغ اشتراک به حساب شماره 2172403002009 سیبا بانک ملی ایران شعبه فلکه گاز، به نام تمرکز درآمد اختصاصی مرکز منطقه ای واریز و فیش بانکی آن به نشانی مرکز منطقه ای ارسال گردد.

 

 

نشانی: شیراز، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان جام جم

معاونت پژوهشی: 6468369-0711        انتشارات: 6468452- 0711       نمابر: 6468352-0711

                                         WWW.ricest.ac.ir                            WWW.isc.gov.ir