دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، مقالات، تیر 1403 (این شماره کامل می شود) 
بررسی مکانیسم تکتونیک برگشتی در پهنه گسلی درونه(شمال لوت)

صفحه 299-327

10.22055/aag.2024.44037.2381

محمدمهدی خطیب؛ مهین نریمانی؛ ابراهیم غلامی؛ سید مرتضی موسوی