دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، مقالات، بهمن 1401، صفحه 589-1000