دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، مقالات، تیر 1401، صفحه 207-364