دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، مقالات، اردیبهشت 1401، صفحه 1-206