دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مقالات، آبان 1400، صفحه 405-646 
ژئوشیمی و منشأ کانسار آهن منگنزدار شمس آباد، استان مرکزی

صفحه 536-556

10.22055/aag.2020.34519.2146

زهره مربوطی؛ فرهاد احیاء؛ قدرت‌اله رستمی پایدار؛ سارا ملکی خیمه سری