دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، مقالات، اردیبهشت 1400، صفحه 1-197