دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، مقالات، اسفند 1399، صفحه 488-689