دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، مقالات، آبان 1399، صفحه 294-487 
ارزیابی محیط رسوبی و کیفیت مخزنی سازند بورگان در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان

صفحه 436-451

10.22055/aag.2020.31561.2055

آراد کیانی؛ محمدحسین صابری؛ بهمن زارع نژاد؛ الهام اسدی مهماندوستی؛ نسیم رحمانی