دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، مقالات، شهریور 1399، صفحه 121-293 
بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک لس سیلتی تثبیت شده با آهک و الیاف شیشه

صفحه 137-153

10.22055/aag.2019.29538.1985

امین جمشیدی؛ رسول یازرلو؛ امین مجیدی حسن آبادی؛ امین محمودی مقدم


یافته های جدیدی از چینه نگاری سکانسی سازند روته در شمال البرز مرکزی

صفحه 193-207

10.22055/aag.2019.30273.2014

ایرج مغفوری مقدم؛ محمد حسین آدابی؛ علیرضا چگینی؛ مسعود لطف پور لطف پور