دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، مقالات، زمستان 1397، صفحه 1-110