دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مقالات، آبان 1397، صفحه 1-109 (این شماره مربوط به پاییز 97 می باشد.)