دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، مقالات، مهر 1396، صفحه 1-120 
بررسی و تفکیک محیط های رسوبی کواترنری در دشت خوزستان

صفحه 49-64

10.22055/aag.2017.21931.1702

احمد عبیات؛ علی اژدری؛ محمد جودکی؛ جواد درویشی خاتون آبادی