دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، مقالات، تیر 1396، صفحه 1-110