دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، مقالات، دی 1395، صفحه 1-110