دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، مقالات، مهر 1395، صفحه 1-110 
دگرشکلی جوان ستبرپوسته و نازک پوسته زاگرس شرقی (کمان فارس)

صفحه 56-73

10.22055/aag.2016.12635

سید عباس عطاپورفرد؛ علی یساقی؛ مهناز رضائیان؛ Massimiliano Zattin